الویت بندی موانع مدیریت استراتژیک معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

3 گروه تربیت بدنی

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف رتبه‌بندی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام پذیرفت.
روش‌شناسی روش پژوهش از نوع توسعه‌ای–کاربردی و از لحاظ راهبردی، متوالی اکتشافی(کیفی – کمی) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 27 نفر از مدیران ستادی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت بودند که بدین منظور، با طراحی پرسشنامه زوجی مقیاسی بر مبنای AHP و تایید روایی آن توسط 8 نفر از متخصصان، به وزن‌دهی و رتبه‌بندی موانع شناسایی شده به وسیله نرم افزار Expert Choice پرداخته شد.
یافته‌ها: بر طبق خروجی سیستم، موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش به ترتیب موانع انسانی 278/0، موانع مالی 188/0، ساختاری 96/0، موانع طراحی و برنامه ریزی 90/0، موانع آموزشی 84/0، موانع محیطی 76/0، موانع حقوقی و قانونی 74/0، موانع اطلاعاتی 47/0 و موانع اخلاقی 67/0 رتبه‌‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: با توجه به این نتایج، انتظار می رود معاونت تربیت بدنی و سلامت درخصوص طراحی نظام توسعه و توانمند‌سازی نیروی انسانی، جذب اعتبارات و توزیع مناسب آن، ایجاد وضعیت زیرساختی، تجهیزاتی و امکاناتی مناسب و همچنین ثبات نگاه استراتژیک مدیران اقدامات لازم را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the barriers to strategic management of the Deputy of Physical Education and Health Education

نویسندگان [English]

  • isa eskandari 1
  • Morteza Rezayi soofi 2
  • Abolfazl Farahani 3
  • Loghman Keshavarz 2
2 payam noor university
3 Physical Education Department
چکیده [English]

Abstract
Objective: The aim of this study was to rank the barriers to strategic management in the Department of Physical Education and Health Education using a hierarchical analysis process.
Methodology: The research method is developmental-applied and strategically, sequentially exploratory (qualitative-quantitative). The statistical population of the study was 27 staff managers of the Deputy of Physical Education and Health. Expert Choice paid.
Results: According to the output of the system, the barriers to strategic management in the Deputy of Physical Education and Health Education were ranked as follows: human barriers 0.278, financial barriers 0.188, structural 0.96, design and planning barriers 0.90, educational barriers 0.84, environmental barriers 0.76, legal barriers 0.74, information barriers 0.74 and moral barriers 0.67.
Conclusion: According to these results, the Deputy of Physical Education and Health is expected to take the necessary measures to design the system of development and empowerment of human resources, attracting funds and its proper distribution, creating appropriate infrastructure, equipment and facilities, as well as the strategic vision of managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers to Strategic Management
  • Deputy of Physical Education and Health
  • Hierarchical Process