تحلیل موضوعی نقش ورزش در توسعه صلح جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جهرم

2 کارشناسی ارشد دانشگاه جهرم

3 ;دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: استفاده از ورزش برای پرداختن به انواع مسائل اجتماعی از جمله صلح، به طور گسترده پذیرفته شده است. از این رو با افزایش محبوبیت و فراگیری ورزش در سطح جهان، موضوع ورزش و صلح در گفتمان‌های علمی محققان بسیاری را مجذوب کرده است. هدف این پژوهش تحلیل موضوعی نقش ورزش در صلح جهانی بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی بود که با مرور نظام‌مند اسناد انجام شد. با بررسی مقالات در بازه‌ی سالهای 2015-2021 تعداد 35 سند مرتبط با اهداف پژوهش انتخاب شد، که از تحلیل اسناد با کدگذاری 172 نشان؛ 25 مفهوم و 10 مقوله استخراج گردید.
یافته‌ها: در پایان تجزیه تحلیل داده‌ها نشان داد که بسترهای شناسایی شده برای توسعه صلح جهانی مبتنی بر ورزش شامل بودجه، ورزش تربیتی، فرهنگ، شایستگی، سیاست و مذهب، اجتماعات، بازدهی ورزش، قابلیت‌های صلح، اثر بخشی و راهبری می‌تواند در صلح جهانی نقش داشته باشد.
نتیجه‌گیری: این یافته‌ها مبنایی را فراهم می‌کند که از طریق آن گام‌های بعدی را برای محققان پیشنهاد می‌کند. به طور همزمان منجر به یک پایه ادبیات قوی‌تر خواهد شد و فقدان گفتمان در این حوزه را به چالش خواهد کشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of the role of sport in the development of world peace

نویسندگان [English]

  • mohammad sadegh afroozeh 1
  • AMENEH MEHRI 2
  • ZAHRA NIKNAM 3
2 JAHROM UNIVERSITY
3 ALZAHRA UNIVERSITY
چکیده [English]

Objective: The use of sport to address various social issues, including peace, has been widely welcomed. Accordingly, with the increasing popularity and pervasiveness of sport around the world, the subject of sport and peace in scientific discourses has fascinated many researchers. The purpose of this study was to analyze the thematic discourse on the role of sport in world peace, which was a qualitative study.
Methodology: Which was done by systematic review of documents. By reviewing the articles in the period 2015-2021, 35 documents related to the research objectives were selected.
Results: Which marks the analysis of documents with 172 coding; 25 concepts and 10 categories were extracted. Finally, the analysis of the data showed that the areas identified for the development of sport-based world peace include budget, educational sport, culture, competence, politics and religion, communities, sporting performance, peace capabilities, effectiveness and leadership. It can play a role in world peace. Can play a role in world peace.
Conclusion: These findings provide a basis for researchers to distinguish the next steps. At the same time, it will lead to a stronger literary base and challenge the lack of discourse in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • peace
  • sport