طراحی مدل مدیریت عملکرد فدارسیون اسکی ایران با تلفیق رویکردهای BSC و ISM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

هدف پژوهش، طراحی مدل مدیریت عملکرد فدارسیون اسکی ایران با تلفیق رویکردهای BSC و ISM بود.
روش شناسی: این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی است و داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کمّی، شامل مسئولان و کارکنان فدراسیون اسکی، سرپرستان و مربیان تیم های ملی و رؤسا و نواب رئیس هیات های اسکی استان ها، برابر با 82 نفر و در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدود بودن اعضا، جامعه با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ‌ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه به تایید رسید و پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ، تأیید شد (96/0=α). برای طراحی مدل از روش های ISM و BSC استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که برای توسعه مدیریت عملکرد فدراسیون اسکی، 12 بُعد و 40 مؤلفه وجود دارد و ابعاد در هفت سطح و چهار منظر رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، مشتری و مالی قرار گرفتند. ابعادِ استقرار نظام رشد آفرین و انگیزشی و دوره ‌های آموزش مربیگری، داوری و مدیریت در سطح زیربنایی قرار گرفتند.
نتیجه گیری: می توان گفت که توسعه دوره های آموزشی و اقدامات انگیزشی، تسهیل گر دستیابی به دیگر ابعاد مدیریت عملکرد و بهبود عملکرد فدراسیون اسکی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a performance management model for the Iranian Ski Federation by combining BSC and ISM approaches

نویسندگان [English]

  • Zuleikha Alizadeh 1
  • mehrzad hamidi 2
  • Seyed Ehsan Amirhosseini 3
1 1. Department of Sports Management, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
2 Associate Professor, University of Tehran, Faculty of Physical Education, Tehran, Iran
3 department of sport management, yasooj branch, Islamic Azad university, Yasooj, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to design a performance management model for the Iranian Ski Federation by combining BSC and ISM approaches.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and research data were collected in a field and in a mixed manner (qualitative and quantitative). The statistical population in the quantitative section, the officials of the federation and the provincial ski delegations were equal to 82 people and in the qualitative section were 18 experts. Due to the limited number of members, the community became equal to the sample. The research tool in the qualitative part was an interview and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by 10 professors of sports management at the university and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.96). ISM and BSC methods were used to design the model.
Results: The results showed that there are 12 dimensions and 40 components for the development of ski management performance management and the dimensions were placed in seven levels and four perspectives of growth and learning, internal processes, customer and financial.
Conclusion: It can be said that the development of training courses and motivational measures will facilitate the achievement of other dimensions of ski performance management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Ski Federation
  • Performance Management