نقش دولت و مجلس در ورزش ایران از منظر ابتکار قانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی

2 دانشگاه رازی

3 دانشگاه رازی کرمانشاه

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف، بررسی حاضر توصیف و تبیینِ نقش و عملکرد قوای مجریه و مقننه در ورزش ایران از منظرِ ابتکارِ قانون بود. به این منظور، کلیة لوایح و طرح‌های مورد پیشنهاد و قابل دسترسی ادوار قانون‌گذاری در چهار دهة گذشته، یعنی مجالسِ اول تا دهم، مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌شناسی: داده‌های مورد استفاده، ثانویه و عمدتاً از سایتِ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استخراج شد و تحلیل داده‌ها از نوعِ توصیفی – تحلیلی بوده است.
یافته‌ها: نتایجِ این بررسی نشان داد که در چهار دهة گذشته، حداقل 33 پیشنهاد برای قانونگذاری در ورزش از سوی قوای مجریه و مقننه وجود داشته است که در حدود 36 درصد از آن پیشنهادها، تبدیل به قانون شده‌اند و به منظورِ تحلیلِ کیفیتِ قانون، دو مورد از طرح‌ها و لوایحی که بیشترین مذاکرات را در دوره‌های قانونگذاری به خود اختصاص داده‌اند؛ یعنی طرح مربوط به تغییر ساختار سازمان ورزش و لایحه تأسیس باشگاه‌های ورزشی توسط مردم با نظارت دولت مورد بحث قرار گرفته‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر این موضوع بود که قوة مجریه یا به عبارت دیگر دولت‌های مستقر، تحرک کمتری در پیشنهاد قانون در ادوار مورد مطالعه مجلس شورای اسلامی داشته است. با این حال، بر اساس شاخص مطلق (نسبت تبدیل پیشنهادها به قانون) لوایح در فرایند قانونگذاری مسیر موفّق‌تری را نسبت به طرح‌ها طی کرده‌اند و از طرفی، فرآیند خصوصی‌سازی در ورزش و ایجاد وزارت ورزش و جوانان به عنوان دو موضوع اصلی به ترتیب در مجلس سوم و هشتم شورای اسلامی به شکل قانون اعمال گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of government and parliament in Iranian sports from the perspective of law initiative

نویسندگان [English]

  • fariborz zarifi 1
  • ‪Ali Ashraf khazaei 2
  • bahram yoosefy 3
  • Zohreh Hassani 4
1 physical education
2 Razi university
3 Razi university
4 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Objective: this study was to describe and explain the role and performance of the government and parliament in Iranian sports from the perspective of the initiative of the law. For this purpose, all the suggested and accessible bills and proposals of the legislative periods in the last four decades, i.e.
Methodology: Secondary data were extracted mainly from the site of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly, and the data analysis was descriptive-analytical.
Results: The results of this study showed, there have been 33 suggestions for legislation in sports by the executive and legislative branches, about 36% of which have become law. In order to analyze the quality of the law, two of the proposals and bills that have been the most discussed in the legislative periods, namely the proposal to change the structure of the sports organization and the bill to establish sports clubs by the people and under the supervision of the government have been discussed.
Conclusion: The results showed that the executive branch, or in other words the established governments, was less active in proposing the law in the periods studied by the Islamic Consultative Assembly. However, based on the absolute index (ratio of conversion of proposals to law), the bills in the legislative process have passed a more successful path and on the other hand, the privatization process in sports and the establishment of the Ministry of Sports and Youth were implemented by law in the third and eighth parliaments of the Islamic Council, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proposal
  • bill
  • law initiative