طراحی الگوی شایستگی مدیران ورزشی وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه خبرگان و مدیران ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردهای ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شایستگی مدیران وزارت ورزش و جوانان ایران انجام گرفته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر جمع آوری داده ها کیفی است که با استفاده از رهیافت داده بنیاد طبقه بندی و تجزیه تحلیل شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود. بر اساس معیار اشباع نظری از 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند و الگوی نهایی استخراج گردید
یافته‌ها: در نتیجه، 172 مفهوم اولیه و 13 مفهوم اصلی به دست آمد، که در قالب مدل پارادایمی شامل مقولة محوری و شرایط علی (ساختارسازمانی، مدیریت و رهبری و ویژگی های کارکنان)، بستر یا زمینه (جهت گیری و چشم انداز سازمانی و منابع تجهیزات)، عوامل مداخله گر (روزآمدی، غیرخطی بودن سازمان و مدیریت دانش)، راهبردها (توسعه سازمانی و فرایندمحوری) و پیامدها (کارآفرینی، پویایی سازمانی و حفظ ونگهداری منابع انسانی) ارائه شد.
نتیجه‌گیری: مدیران و خبرگان ورزشی برای انتخاب مدیران ورزشی چارچوبه های شایستگی را جهت بکارگماری، آموزش، انتخاب و انتصاب استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a competency model for sports managers on Ministry of Sports and Youth (perspective of sports experts and managers)

نویسنده [English]

  • Seyed Gholamreza Razavi
PhD Student in Sport Strategies Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to design the model of the Ministry of Sports and Sports Managers of Iran.
Methodology: The present study is based on the collection of qualitative data, which is analyzed using the data approach to classification and analysis. The data collection tool was a deep semi-structured interview. Based on the theoretical saturation criterion, 15 people have been used by the targeted sampling method with snowball techniques. The collected data were analyzed using open, axial, and selective coding, and the final pattern was extracted.
Results: As a result, 172 primary concepts and 13 main concepts were obtained, which in the form of a paradigm model, including axial and causal conditions (structural, management and leadership and staff characteristics), bed or field (organizational orientation and landscape And the resources of the equipment), interventional factors (update, nonlinearity of organization and knowledge management), strategies (organizational development and processes of processes) and implications (entrepreneurship, organizational dynamics, and preservation of human resources) were presented.
Conclusion: The findings of the research show that managers and sports experts use a competency framework for exercise, training, selection, and appointment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence of managers
  • Sports development
  • Management
  • Performance
  • Human resources