پیش بینی موفقیت باشگاه‌های فوتبال در لیگ قهرمانان آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

چکیده

هدف: در ورزش حرفه‌ای پیش‌بینی عوامل موفقیت بسیار حیاتی و مهم است. عدم موفقیت تیم‌ها در لیگ‌ها به عنوان یک مسئله همیشگی و کسب مقام به عنوان یک چالش برای همه باشگاه‌ها مطرح بوده است؛ و مدیران، مسولین، فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌ها و حتی پژوهشگران، درصدد روشن ساختن ابعاد مختلف این موضوع هستند؛ بنابراین، هدف این پژوهش پیش‌بینی موفقیت باشگاه‌های فوتبال در لیگ قهرمانان آسیا است.
روش شناسی: هفت کشور آسیایی که سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را داشته اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا بین سال‌های 2014 تا 2019 بررسی شد. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی، به دلیل اینکه متغیر پاسخ (موفقیت) یک متغیر کیفی بود، از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد 80درصد از موفقیت باشگاه‌ها در لیگ قهرمانان آسیا با استفاده از مدل پژوهش درست تشخیص داده می‌شود و بازیکنان خارجی، میانگین ارزش هر بازیکن، مجموع ارزش باشگاه و تعداد بازیکنان یک تیم تاثیر مثبتی بر موفقیت باشگاه‌های فوتبال در لیگ قهرمانان آسیا دارند و سن بازیکنان تاثیر منفی دارد، به عبارت بهتر میانگین سنی پایین‌تر می‌تواند به موفقیت باشگاه‌های فوتبال در لیگ قهرمانان آسیا کمک نماید.
نتیجه گیری: بنابراین این عوامل به عنوان مزیت نسبی برای موفقیت باشگاه‌ها محسوب می‌گردند و به مدیران و دست اندرکاران پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم را برای تحقق این موارد در دستور کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting Success of football Clubs in the Asian Champions League

نویسندگان [English]

  • behzad soheili 1
  • Hossein Abdolmaleki 2
  • mehdi babaei 3
1 Assistant Professor in Sport Management, Islamic Azad University, Malard Branch, Tehran, Iran
2 Assistant professor of sport management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Ph.D of Student, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran
چکیده [English]

Objective: In professional sports, predicting success factors is very vital and important and is always questionable. The failure of teams in the leagues has been a constant issue and gaining status has been challenge for all clubs; and managers, officials, sports federations and clubs, and even researchers, are trying to shed light on the various dimensions of this issue. The purpose of this study was predicting the success of football clubs in the Asian Champions League.
Methodology: The present study is descriptive-correlational. Seven Asian countries that won the AFC Champions League between 2014 and 2019 were analyzed. At the level of descriptive statistics, mean and standard deviation, and at the level of inferential statistics, because the response variable (success) was a qualitative variable, the logistic regression model was used. Data analysis was performed using SPSS software.
Results: Findings showed that 80% of the success of clubs in the AFC Champions League is correctly identified using the research model and foreign players, the average value of each player, the total value of the club and the number of players in a team have a positive impact on the success of football clubs. The age of the players has a negative effect, in other words, the lower average age can contribute to the success of football clubs.
Conclusion: Therefore, these factors are considered as a comparative advantage for the success of clubs and managers and stakeholders are suggested to put the necessary planning and investment on their agenda to achieve these things.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value of Clubs
  • Players
  • Football
  • Champions League
  • Success