شناسایی و تحلیل موانع و فرصت‌های بهره‌برداری از منابع انرژی تجدید پذیر در استادیوم‌های فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انتهای بزرگراه همت- دهکده المپیک - دانشگاه علامه طباطبائی - گروه تربیت بدنی

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل موانع و فرصت‌های بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در استادیوم‌های فوتبال کشور بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق کیفی بود و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل محتوای کیفی با استفاده از تحلیل مضمون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب‌نظران حوزه توسعه پایدار، مدیران و مهندسین فنی استادیوم‌های لیگ برتر فوتبال در سال‌های 1398تا 1399 بودند. انتخاب آزمودنی‌ها به روش هدفمند و گلوله برفی و با معیار اشباع نظری بود.درنهایت با 12 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد.
یافته‌ها: در نهایت پس از جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها در بخش موانع 31کد باز در سه مقوله محوری حاصل شد.همچنین در بخش فرصت‌ها 9 کد باز به دست آمد که در دو مقوله محوری قرار گرفتند. مقوله‌های به دست آمده در بخش موانع شامل(موانع مدیریتی، موانع سیاسی و اقتصادی، موانع عمرانی) و در بخش فرصت‌ها شامل(جغرافیایی و فرهنگی ،بازاریابی و منابع انسانی) می‌باشند
نتیجه‌گیری: استادیومهای ورزشی به دلیل استقرار در شهرهای مختلف کشور از منابع جغرافیایی و فرهنگی و همچنین منابع انسانی و در نتیجه شیوه های بازاریابی وابسته به فرهنگ برخوردارند. بهره برداری مؤثر از این منابع برای استفاده از انرژی سبز نیازمند رفع مشکلات حاصل از سوء مدیریت مدیران ناآگاه و غیرمتخصص، کنترل محدودیتهای سیاسی ، رفع موانع اقتصادی و ایجاد زیرساختهای عمرانی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در استادیومهاست. در این خصوص باید برای ارتقای سطح آگاهی مدیران استادیومها و شناسایی فرصتهای طبیعی و سرمایه های فرهنگی و نحوه بهره برداری از آنها ب و مدیریت بهینه انرژی در استادیومها اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and analysis of barriers and opportunities for the use of renewable energy sources in Iranian football stadiums

نویسندگان [English]

  • sara keshkar 1
  • amir ansari ardali 2
  • Gholam Ali Karegar 3
2 M.A. Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba`i, Tehran, Iran
3 Faculty of sport sciences, Allameh Tabataba'i university
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to identify the barriers and opportunities for the use of renewable energy sources in the Iranian football stadiums.
Methodology: The present study was conducted using a qualitative method. thematic analysis technique was used for qualitative data analysis. The participants of the study included experts in the field of sustainable development, managers and technical engineers of the stadiums where the Iranian Football Premier League was held in the years 1398 to 1399 Iran. The participants were selected by purposive sampling method following with snowball method until theoretical saturation was reached (N = 12).
Results: The analysis of the interviews resulted to 31 open codes and three main themes in the barriers section, and 9 open codes and two main themes in the opportunities section. The main themes obtained in the barriers section include managerial barriers, political and economic barriers, and development barriers and in the opportunities section include geographical and cultural barriers, marketing and human resources.
Conclusion: The results of the present study can be used in the construction of green stadiums based on sustainable development in Iran. Also, considering the identified opportunities in the field of exploitation of renewable energy sources in the country and according to the requirements of FIFA and the National Olympic Committee for the construction of green sports venues and stadiums, sports officials should take positive steps in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stadium
  • renewable energy
  • football
  • opportunities
  • barriers