تحلیل توسعه یافتگی منابع انسانی رشتۀ بدمینتون در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف: برنامه‌ریزی منابع انسانی، اساس توسعۀ ورزش می‌باشد که نیازمند آگاهی و تحلیل درست از وضعیت موجود منابع انسانی است؛ لذا، هدف پژوهش حاضر تحلیل توسعه‌یافتگی منابع انسانی رشتۀ بدمینتون در استان‌های کشور می‌باشد.
روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی می‌باشد. جامعۀ آماری شامل هیأت‌های بدمینتون استان‌های کشور بود و نمونۀ آماری به صورت تمام شمار انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ محقق ساخته ای بود که وضعیت سه گروه از منابع انسانی مهم (مربیان، داوران و ورزشکاران) در ورزش را اندازه گیری می کرد. روایی محتوایی پرسش‌نامه پس از اعمال پیشنهادهای 13 متخصص تأیید گردید. جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های توصیفی، رتبه‌بندی و سطح‌بندی در محیط نرم افزارهای«اکسل »، «اس.پی.اس.اس »و« جی.آی.اس » استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که شاخص‌های مربوط به داوران، مربیان و ورزشکاران به ترتیب بیشترین میزان تاثیر گذاری را در توسعه‌یافتگی منابع انسانی استان‌ها دارا میباشند. در خصوص منابع انسانی رشتۀ بدمینتون در کشور نیز مشخص شد کمتر از 4 درصد استان‌های ایران در سطح 1 یا توسعه‌یافته، کمتر از 8 درصد در سطح 2 یا کمتر توسعه‌یافته و حدود 88 درصد از استان‌ها در سطح 3 یا توسعه نیافته بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق در بخشهای مختلف تنظیم و تصویب نظامنامۀ آموزش و ارتقای مربیان، تدوین سیاست‌های هدفمند در ورزش نخبه و ایجاد ساختار مدیریت استعداد برای ورزشکاران و افزایش کمیت در داوران رشتۀ بدمینتون به صورت متوازن و متقارن در استان‌های کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of badminton human resource development in Iran

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD SADEGH VAGHAR 1
  • rahim ramzani nezhad 1
  • mina mallaei 1
  • seyed bahador zakizadeh 2
2 Islamic azad university, karaj branch
چکیده [English]

Objective: Since the planning of the sports development needs the inkling and analysis of the current situation, the aim of current study was to anlysis the badminton human resources development situation in the provinces of Iran.
Methodology: The research method was descriptive– survey and in term of objective was practical and in term of data collection method was field study. The research tools was a researcher-made questionnaire that evaluate the status of the three group of human resources in sport, consisting of “coaches”, “referees” and “athletes”.Content validity of the questionnaire was confirmed by the viewpoint of 13 experts. For analyzing data, descriptive, ranking and leveling methods were used in “EXCEL” and “SPSS” and “GIS” software.
Result: The findings showed that Indicators for referees, coaches and athletes have the highest impact on human resource development in the provinces, respectively. Also, about development of badminton human resources in the country, it was found that lower than 4% of provinces in the country being in level 1 or developed, about 8% being in level 2 or less developed, and about 88% of provinces being in level 3 or undeveloped.
Conclusion: In general, according to research results in different parts, it is important to adjustment and approval of the training and promotion of coaches, formulate targeted policies in elite sports, create a talent management structure for athletes and increasing the number of badminton referees in a balanced and symmetrical way in the provinces of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Development
  • Human Resourse
  • Current Situation
  • Field of Badminton
  • Provincial Associations