تاثیر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بلوار امامزاده کوچه دوم پلاک ۲۱۹

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی با نقش میانجی قلدری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است.
روش‌شناسی: روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) بوده و از منظر روش گرد‌آوری داده‌ها توصیفی است که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل همه کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان بود (800=N) و با استفاده از جدول مورگان، حداقل حجم نمونه 260 نفر تعیین شده و نمونه گیری به روش نمونه گیری طبقه ای انجام گرفت. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش شامل سه پرسشنامه اثربخشی مدیریت راهبردی نیک نژاد (1394) و پرسشنامه آزادی بیان امرالهی و بیوکی (1396) بود که بعد از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که که در وزارت ورزش و جوانان متغیر اثربخشی مدیریت راهبردی به طور معناداری در وضعیت نامناسب و میانگین آزادی بیان به طور معناداری پایین تر از متوسط قرار دارد. همچنین، ارتباط مثبت و معناداری بین آزادی بیان و اثربخشی مدیریت راهبردی وجود دارد (01/0=Sig). در نهایت، نتیجه مدل معادلات ساختاری تحقیق نشان داد که اثر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی مستقیم و معنادار است.
نتیجه‌گیری: برای دستیابی به سازمانی اثربخش و برنامه محور، توجه به عوامل مرتبط با منابع انسانی ضروری است که یکی از مهمترین این عوامل ایجاد بسترهای لازم برای آزادی بیان در سازمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Freedom of Expression on the Effectiveness of Strategic Management in the Ministry of Sports and Youth

نویسندگان [English]

  • safura niknahad 1
  • Gholamreza Shabani bahar 2
  • Habib Honari 3
  • Javad Shahlaee 4
1 Bolvar enamzade
2 Professor of Sports Management , University of Allameh Tabatabaei
3 Associate Professor of Sports Management , University of Allameh Tabatabaei
4 Associate Professor of Sports Management , University of Allameh Tabatabaei
چکیده [English]

Objective: The present study aimed to investigate the effect of freedom of expression on the effectiveness of strategic management with the mediating role of organizational bullying in the Ministry of Sports and Youth.
Methodology: The research method is mixed (qualitative and quantitative) and from the perspective of data collection method is a descriptive that was done in the field. The statistical population of the study included all staff members of the Ministry of Sports and Youth (N = 800) and using Morgan table, the minimum sample size of 260 people was determined and sampling was done by stratified sampling. The measurement tools of this study included three questionnaires of effectiveness of strategic management Niknejad (2015) and questionnaire of freedom of expression Amrollahi and Buicki (2017) which were used after confirming the validity and reliability.
Results: The results showed that in the Ministry of Sports and Youth, the effectiveness of strategic management variable is significantly in poor condition and the average freedom of expression is significantly lower than average. Also, there is a positive and significant relationship between freedom of expression and the effectiveness of strategic management (Sig = 0.01).
Conclusion: In order to achieve an effective and program-oriented organization, it is necessary to pay attention to the factors related to human resources, one of the most important of which is to create the necessary conditions for freedom of expression in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness of Strategic Management
  • Freedom of Expression
  • Ministry of Sports and Youth