ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های بسکتبال ایران با رویکرد آزمون انتخاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی مؤسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان، اصفهان، ایران

4 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی باشگاه‌ بسکتبال ایران با رویکرد آزمون انتخاب بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل چهار گروه اعضای هیات علمی، مدیران باشگاه، مربیان و کارشناسان و پیشکسوتان بسکتبال بودند. سپس از هر گروه به تناسب جمعیت موجود، نمونه مورد نظر به روش تقسیم متناسب انتخاب شد. لذا در این مطالعه 85 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که به ترتیب شامل 19 نفر عضو هیات علمی، 11 نفر مدیر باشگاه، 23 نفر مربی و 32 نفر کارشناس و پیشکسوت بسکتبال بودند. برای تجزیه و تحلیل آماری و نیز ارائه الگوی پیشنهادی دارایی‌های نامشهود باشگاه بسکتبال ایران از آزمون‌های انتخاب و لاجیت شرطی و نرم‌افزار STATA13 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج ارزش‌گذاری اقتصادی شش الگو را برای ارزش‌گذاری نمایان کرد که با توجه به نظر خبرگان و متخصصان و نیز مسئولین و مدیران باشگاه‌های لیگ برتر بسکتبال ایران، الگوی چهارم اقتصادی، بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر بوده که در آن بیشترین ارزش مربوط به تعداد هواداران یک باشگاه با شاخص تمایل به پذیرش 2130673014 تومان = WTA و بیشترین شاخص تمایل به پرداخت اهدای پیراهن به هواداران با 1984774741 تومان = ‌WTP است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، به مسئولین ورزش و باشگاه‌های بسکتبال ایران پیشنهاد می‌شود برای ارزش‌گذاری باشگاه‌های بسکتبال خود از مدل اقتصادی پیشنهادی دارایی‌های غیربازاری باشگاه‌‌های بسکتبال ایران استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic valuation of the intangible assets of basketball clubs in Iran with a choice Experiment Approch

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali sahebkaran 1
  • maziyar kalashi 2
  • Seyed MohammadJavad Razavi 3
  • Mohammad Ghorbani 4
1 Assistant Professor of sport management, University of Birjand, Khorasan Jonobi, Iran
2 Ph.D. Candidate in Sport Management, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor of Sport Management, Sepahan Science and Technology Higher Education Institute, Esfehan, Iran
4 Professor of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study is to design of the economic valuation model of Iranian basketball clubs was a choice experiment approach.
Methodology: This study is analytical and descriptive. The statistical population of the study included four groups of faculty members, club managers, coaches and experts and, basketball veterans. Then, from each group according to the existing population, the sample was selected by a proportional distribution method. Therefore, in this study, 85 people were selected as a sample, which included 19 faculty members, 11 club managers, 23 coaches and, 32 basketball experts and veterans, respectively. For statistical analysis and also to present the proposed model of intangible assets of Iran basketball Club, Chioce experiment test and conditional logit and STATA13 software were used.
Results: The results of economic valuation showed six models for valuation. Based on comments provided by the experts, sport federation officials, and basketball champion league, the fourth pattern was more practical than the other ones. The factor bearing the most amount of value in this pattern was related to the fans of a club with an acceptance inclination index of WTA: 2130673014 Tomans and the most amount of value for the inclination to pay indices was related to awarding one’s shirt to the fans with WPT of 1984774741 Tomans.
Conclusion: Considering the results of the present study, it is suggested that sports officials and champion leagues use the suggested model nonmarket assets of basketball clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic valuation
  • Iranian basketball clubs
  • Choice experiment
  • Willingness to accept
  • Willingness to pay