تحلیل منظرهای توسعه کارآفرینی و اشتغال در ورزش پرورشی و پایه کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی فرصت ها، چالش‌ها، و راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال در ورزش پرورشی و پایه بود.
روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی انتخاب شد. جامعه آماری را کلیه افراد صاحب‌نظر در زمینه اشتغال و کارآفرینی در حوزه ورزش پرورشی و پایه تشکیل می‌دادند و نمونه‌گیری به روش قضاوتی برمبنای معیارهای مشخص انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان (10نفر) و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی و تأیید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری فریدمن، یومن ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار spss استفاده شد
یافته‌های پژوهش شامل چهار بخش اصلی حوزه‌های کارآفرینی، اشتغال، چالش‌ها و راهکارها بود. یافته‌ها تفاوت معنی‌داری را بین وضعیت موجود با ظرفیت بالقوه در حوزه‌های مختلف کارآفرینی و اشتغال نشان دادند. همچنین بین اولویت مولفه‌ها در هر دو بخش چالش‌ها و راهکارها تفاوت معنی‌داری وجود داشت. همچنین یافته ها نشان داد بین صاحب‌نظران بخش اجرایی و بخش آموزشی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که ورزش پرورشی از ظرفیت متنوع و بالایی برای کارآفرینی و اشتغال برخوردار است و لازم است ضمن در تظر گرفتن دیدگاه‌ها و اولویت‌های مشخص شده در این پژوهش با اتخاد راهکارهای مناسب برای هر بخش از شغلی و کسب و کار به رونق این بازار کمک کرد. به طور مشخص ضرورت دارد با ارزیابی هر یک از فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی و رفع حداکثری چالش‌ها پیش روی‌ آن‌ها به اجرای راهبردهای توسعه دهنده در این زمینه پرداخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the perspective of entrepreneurship and employment development in the national educational and grassroots sport

نویسندگان [English]

  • Mostafa dehghan 1
  • shahram shafiee 2
1 M.A Sport Management, University of guilan,
2 Assitant Professor, Sport Management, University of guilan
چکیده [English]

Objective: The purpose of current research was to identify the opportunities, challenges and solutions to develop the entrepreneurship and employment in grassroots sport. It was a descriptive survey.
Methodology: . The research population included all the experts in the field of grassroots sport employment and entrepreneurship and the research sampling was judgment method based on the defined criteria. The research instrument was unstructured questionnaire. The content validity and reliability were confirmed by the experts’ opinion (n=10) and Cronbach’s alpha respectively. To analyze data, the statistical methods of Freedman, Mann Whitney U and Wilcoxon were used by SPSS software.
Results: The findings showed that eight factors (emotional aspect, financial The results were divided into four parts: entrepreneurship, employment, challenges and solutions. We found that there was the significant difference between the current situation and potential capacity in the different areas of entrepreneurship and employment. Also, there was the significant different between both challenges and solutions’ priorities. Furthermore, the executive experts’ opinions differed significantly from the educational experts.
Conclusion: Overall, according to the results, the grassroots sport has a high various capacity of employment and entrepreneurship. Considering the opinions and priorities defined in this research, it is essential to enrich this market through suitable solutions for each dimension of business and occupation. Obviously, it is vital to conduct development strategies using the assessment of employment and entrepreneurship opportunities as well as the maximum removal of challenges

کلیدواژه‌ها [English]

  • School sport
  • University sport
  • Sport occupations
  • sport business