ارائه چارچوب تحلیل مفهومی پایدارسازی ورزش قهرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شمال

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه هنر

4 استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب تحلیل مفهومی پایدارسازی ورزش قهرمانی بود.
روش‌شناسی: این مطالعه کیفی با انجام مصاحبه‌های باز با 16 نفر شامل متخصصان و خبرگان ورزش قهرمانی که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ صوری و محتوایی، و همچنین جهت سنجش اعتبار، انتقال و تأییدپذیری، یافته‌ها را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ آن‌ها ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ‌ﻧﻈﺮاتشان اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. . روش مورد استفاده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 88/0 گزارش شد. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. با استفاده از کدگذاری باز، مقوله‌های مدل شناسایی شد؛ سپس، در مرحله کدگذاری محوری، پیوند بین این مقوله‌ها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی نیز، اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه نهایی شکل گرفت.
یافته‌ها: بر مبنای یافته‌ها تعداد کدهای باز 64 مورد بود که در قالب 21 مفهوم دسته‌بندی شد. مجموع مفاهیم هم در قالب 9 شاخص اصلی با عناوین عوامل اجتماعی و فرهنگی، مدیریت استعداد، عوامل سازمانی، زیرساخت‌ها، کنترل و نظارت، دانش و اطلاعات، سیستم تحقیق و توسعه، حمایت و پشتیبانی، بهره‌وری جای گرفتند.
نتیجه‌گیری: در پایان باید بیان نمود در راستای تحقق توسعه ورزش قهرمانی به شاخص‌های مؤثر حاصل از نتایج این پژوهش توجه نمود. در این راستا باید بیان کرد استفاده از سیستم‌های دانش‌بنیان و عوامل محیطی بسیار می‌تواند مثمرثمر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Conceptual Analysis Framework for Sustainability of Championship Sports

نویسندگان [English]

  • reza shirzadi 1
  • seyed mohammad hosein razavi 2
  • Saeed Amirnejad 3
  • nasrollah mohammadi 4
1 shomal
2 Associate Professor of Mazandaran University
3 Assistant Professor ,University of Art
4 Assistant Professor of Payame Noor University of Mazandaran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to Providing a Conceptual Analysis Framework for Sustainability of Championship Sports.
Methodology: This research was carried out using qualitative method with semi-structured interviews with 16 people including professors and experts who were selected by purposeful sampling. The data collection method was a study of previous research and open interviews. To examine the face and content validity, the research findings were presented to the participants, and the study's text was studied and their point of view was applied. In order to assess credibility, transferability and verifiability, the research findings were presented to the participants, and the text of the theory was studied by them and their point of view was applied. The method used for reliability was an intra-subject agreement method. The average agreement within the subject was 0.88. Based on the findings, the number of open-source codes is 64, which is categorized in the form of 21 concepts.
Results: Total concepts included nine major indicators with social and cultural factors, talent management, organizational factors, infrastructure, control and supervision, knowledge and information, research and development, support and support systems, and productivity.
Conclusion: In the end, it should be pointed out that in order to achieve the development of the championship sports based on the alignment of the land, we should pay attention to various indicators and plan the development of sports championship based on the alignment of the land.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • Sustainability
  • Development
  • Sport
  • Championship