طراحی مدل نقش ورزش در صلح جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 راهبرد شمال، رشت، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

چکیده

هدف: هدف پژوهش طراحی مدل نقش ورزش در صلح جهانی بود.
روش‌شناسی: در این روش تحقیق کیفی، برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از روش داده بنیاد استفاده شده است. گردآوری داده ها به روش مصاحبه های نیمه ساختار یافته صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را صاحب نظران و متخصصانی تشکیل دادند که با موضوع صلح و ورزش آشنایی داشتند. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد، نمونه گیری به صورت نظری انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی با به کارگیری نسخۀ 7 نرم افزارAtlas-Ti انجام شد.
یافته‌ها: پس از کدگذاری باز، مقوله های شرایط علّی شامل سیاست، بین الملل، آموزش و اقتصاد بود. شرایط زمینه ای شامل شرایط سازمانی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی، بین الملل می شد. استراتژی های عمل شامل راهبردهای سیاسی، سازمانی، آموزشی، مدیریتی گردید و پیامدهای آن ساختاری و انسانی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری و انتخابی، پیوند بین این مقوله ها در قالب مدل پارادایمی پژوهش تعیین گردید و نظریه نهایی شکل گرفت.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش در مورد نقش ورزش در صلح جهانی می‌توان گفت که هنوز مسیر پرچالشی در پیش‌رو قرار دارد. به نظر می رسد با تاکید بر نقش سیاست، روابط بین الملل، آموزش و همکاری سازنده بین متولیان ملی و بین المللی ورزش و حاکمان جهانی، می‌توان به بهبود شرایط موجود و ارتقا صلح جهانی از طریق ورزش امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Role Model for Sports in World Peace

نویسندگان [English]

  • Mohamad HematiNezhad Touli 1
  • shahram shafiei 2
  • Mehr Ali HematiNezhad Touli 2
  • zahra taslimi 3
1 Rahbord Shomal, Raht, Iran
2 Faculty of Physical Education, Guilan University, Rasht, Iran
3 department of physical education and health / ministry of education
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to design a model for the role of sport in world peace.
Methodology: In this qualitative research method, the foundation data method has been used to answer the research questions. Data were collected through semi-structured interviews. The statistical population of the study consisted of all experts and specialists who were familiar with the subject of peace and sports. According to the data foundation method, sampling was done theoretically. Data analysis was performed using three stages of open, axial and selective coding using version 7 of Atlas-Ti software.
Results: After open coding, the categories of causal conditions included Politics, Internationalism, Education, and Economics. Underlying conditions included Organizational, Political, Socio-Cultural, and International conditions. Strategies of action included Political, Organizational, Educational, Managerial strategies and its Structural and Human Consequences were extracted. Then, in the axial and selective coding stage, the link between these categories was determined in the form of a paradigm model of the research and the final theory was formed.
Conclusion: Based on the results of research on the role of sport in world peace, it can be said that a challenging path is still ahead. It seems that by emphasizing the role of Politics, International Relations, Education and constructive cooperation between national and international sports authorities and world rulers, one can hope to improve the current situation and promote world peace through sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports
  • World Peace
  • Politics