شناسایی ذهنیت خبرگان در خصوص فقدان حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت گردشگری ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی ذهنیت خبرگان در خصوص فقدان سرمایه گذاران خارجی در صنعت گردشگری ورزشی ایران است.
روش‌شناسی: با توجه به روش‌شناسی کیو، این پژوهش در زمره پارادایم‌های تفسیری- اثبات-گرایانه است. با استفاده از پیشینه پژوهش و مصاحبه‏های عمیق با 17 نفر از خبرگان گردشگری،‌ گردشگری ورزشی، مدیریت ورزشی، بازاریابی ورزشی عبارات کیو، در 33 عبارت شناسایی شد. روایی صوری و محتوایی عبارات و نمودار کیو به وسیله خبرگان تایید شد.
یافته‌ها: با تحلیل عوامل کیو شش الگوی "عامل ریسک و خطر"، "عامل جذابیت"، "وجهه بین المللی"، "انحصار دولتی"، "حمایتی و تشویقی" و "ابعاد شناختی" به عنوان مهمترین الگوهای ذهنی فقدان جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت گردشگری ورزشی ایران از دیدگاه خبرگان شناسایی و اولویت‌بندی شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت که در جهت کسب سود برای سرمایه‌گذاران باید موانع پیش روی آن برطرف شود زیرا سرمایه‌گذار خارجی با هدف کسب سود وارد صنعت گردشگری ورزشی می‌شود و درصورت سود سرمایه‌گذار خارجی و حمایت از آن، معامله‌ای برد برد شکل خواهد گرفت. درنهایت پیرامون برون رفت از این مسائل راهکارهایی پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Experts' Minds about the Absence of Foreign Investors in the Iranian Sport Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Hosein Razavi 2
  • Saeed Tabesh 3
1 Ph.D. Student in sport management, University of Mazandaran, Babolsar,Iran
2 Professor in sport management, University of Mazandaran, Babolsar,Iran
3 Assistant Professor of sport management, Faculty of sport Sciencses, University of Mazandaran, Babolsar,Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to identify the mentality of experts regarding the lack of foreign investors in the Iranian sports tourism industry. Methodology: According to Q methodology, this research is among the interpretive-positivist paradigms. Using research background and in-depth interviews with 17 tourism experts, sports tourism, sports management, sports marketing Q phrases were identified in 33 phrases. The face and content validity of Q expressions and diagrams were confirmed by experts.
Results: By analyzing Q six factors, "risk and risk factor", "attractiveness factor", "international reputation", "government monopoly", "support and incentive" and "cognitive dimensions" as the most important mental models of lack of investor attraction Foreigners in the Iranian sports tourism industry were identified and prioritized from the perspective of experts and analyzed.
Conclusion: According to the results of the research, it can be said that in order to make a profit for investors, the obstacles in front of it must be removed because a foreign investor enters the sports tourism industry with the aim of making a profit. Win-win transactions will take place. Finally, solutions were proposed to get out of these issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Sports Tourism
  • Foreign Investors
  • Mental Patterns
  • Q-Methodology