تحلیل محتوای مقالات کیفی انتشار یافته در نشریات علمی حوزه مدیریت ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

3 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی ف تهران ، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف تحلیل محتوای مقالات کیفی چاپ‌شده در نشریات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام در حوزه مدیریت ورزشی به انجام رسید.
روش شناسی: نمونه آماری، 166 مقاله کیفی انتشاریافته در نشریات حوزه مدیریت ورزشی مورد تائید وزارت علوم طی سال‌های 1390 تا 1399 بودند که مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده چک‌لیست کدگذاری بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. همچنین پایایی چک لیست مذکور با استفاده ضریب توافق بین کدگذاران 50/88 درصد به دست آمد.
یافته ها: یافته ها نشان داد اکثریت مقالات کیفی با استفاده از رویکرد گراندد تئوری(8/66%) انجام‌شده‌اند. علاوه براین، مصاحبه نیمه ساختاریافته(6/56%) محبوب‌ترین رویکرد گردآوری اطلاعات بود. نمونه‌گیری نظری و گلوله برفی(5/29 %)، و کدگذاری باز، محوری و انتخابی(5/82%) محبوب ترین روش های نمونه گیری و تحلیل اطلاعات بودند. بسیاری از مقالات(41%) از هیچ روشی برای سه سویه سازی و افزایش اعتبار مطالعه خود استفاده نکرده بودند. علاوه بر آن تنها 10 درصد از مقالات به ارائه پیشنهادات پژوهشی برای پژوهشگران آتی پرداخته بودند.
نتیجه گیری: در سال های اخیر ، روند فزاینده ای که در سالهای اخیر برای تحقیقات کیفی در ادبیات مدیریت ورزش مشاهده شده است.. بنابراین ، با برجسته کردن ضعف ها و محدودیت های مطالعات کیفی موجود راهکارهایی برای بهبود مطالعات آینده پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Qualitative Articles published in Iranian Sport Management Journals

نویسندگان [English]

  • Alireza Elahi 1
  • Yaghoub Mohamadi 1
  • Mahdie Zachegani 2
  • Hoda Khosravi 3
1 Kharazmi University
2 Sport Management Department, Tehran, Iran, Kharazmi University
3 Sport Managemetn Department, Iran, Tehran , Kharazmi University
چکیده [English]

Purpose: This paper aims at investigating the content of qualitative-based research on sport management published in scientific research journals indexed in the Islamic World Citation Database.
Methodology: 166 qualitative articles published in scientific research journals approved by the Ministry of Science during the years 1390 to 1399 were analyzed. We use a coding checklist whose validity is confirmed by sports management experts. Also, the reliability of the checklist was obtained using the agreement coefficient between the coders of 88.50%.
Finding: findings of this work demonstrate that majority of the articles employ the grounded theory(66/8%). furthermore, semi-structured interviews(56/6%) appear to be the most popular data collection method., purposive sampling(29/5%) open, axial, and selective coding(82/5%) seem to be the most popular ones. Also, in many of articles(41%), no data triangulation is reported. In addition, only in ten percent of cases, present suggestions and recommendation for future researchers.
Conclusion: In recent years, an increasing trend for qualitative-based research in the sport management literature has been observed. Therefore, by highlighting the weaknesses and limitations of qualitative studies, solutions to improve future studies have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Qualitative Research
  • Sports Management
  • Scientific Journal