ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﻲ ورزشی در سازمانﻫﺎی ورزشی ﻛﺸﻮر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل به‌کارگیری نخبگان علمی ورزشی در سازمان‌های ورزشی کشور بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از رویکرد نظریة دادهبنیاد بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. گردآوری داده‌ها پس از انجام 15 مصاحبة عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته با نخبگان علمی‌ورزشی در وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت. مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نمونهگیری به‌صورت هدفمند و گلوله‌برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. پس از تکمیل یافته‌ها مدل زمینه‌ای بر ‌اساس مدل سیستماتیک استراوس و کوربین (1994) طراحی گردید. مصاحبه‌ها به صورت فایل‌های صوتی و نوشتاری ضبط گردید و نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار تحلیل کیفی مکس‌کیودا 2020، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بدست آمد. روایی و پایایی کدگذاری از طریق کنترل کیفیت تحقیقات کیفی مورد تایید قرار گرفت.
یافته‌ها: مدل طراحی شده در این پژوهش شامل ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر، موانع و راهکارها، ویژگی‌ها، شرایط علّی، زمینه‌ای، واسطه‌ای، عناصر تشکیل‌دهنده و پدیدة محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط‌مشی عمومی را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری: مدیران ورزشی کشور می‌توانند از مفاهیم و مقوله‌های شناسایی شده، در برنامه‌ریزی‌های آتی خود به‌منظور به‌کارگیری نخبگان علمی ورزشی در سازمان‌ها استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model to Recruit Academic Sport Elites in Sport Organizations of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Vakili 1
  • Mahvash Noorbakhsh 1
  • Abas khodayari 2
1 Islamic Azad University, Karaj
2 Associate Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to designing a model to recruit academic sport elites in sport organizations of Iran.
Methodology: The method of this research was qualitative research with grounded theory approach. The statistical population of the study was all employees of the Ministry of Sports and Youth. Theoretical saturation was achieved after 15 deep and semi-structured interviews with experts and Academic Sport Elites in Ministry of Sport and Youth. Categories were identified after completing the process of coding and data abstraction. Purposive and snowball sampling was done until theoretical saturation. The model was designed according to systematic model of Strauss and Corbin (1994). Interviews were recorded by Audio and writing files and Data analysis in three steps: open, axial and selective coding was achieved by using MAXQDA 2020 software. Validity and reliability of the coding were confirmed by quality control of qualitative researches.
Results: The model designed in this study includes effective dimensions and components, barriers and strategies, characteristics, causal, contextual, mediating conditions, constituent elements and central phenomena, outcomes and strategies of public policy implementation.
Conclusion: The country's sports managers can use the concepts and categories identified in their future plans in order to employ sports elites scientific in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Using elites
  • Academic Sport Elites
  • Sport Organization
  • Grounded theory