ارتباط بین ترجیحات زمانی و ترجیحات ریسک با تغییر رفتار در مشارکت در ورزش و فعالیت‌های‌بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت تجارت بین الملل، دانشگاه آی-شاو، کوزینگ، تایوان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ترجیحات زمانی و ترجیحات ریسک بر تغییر رفتار در مشارکت در ورزش و فعالیت‌های‌بدنی بود.
روش‌شناسی: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته بوده است و جهت برآورد ضرایب پارامترهای این الگو از روش حداکثر راستنمایی استفاده شده است.اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است که فرآیند توزیع و جمع‌آوری آن از دو طریق توزیع به کمک فضای مجازی و به صورت حضوری بوده است. حجم نمونه با توجه به برآورد حاصل از فرمول کوکران محاسبه و در نهایت تعداد 373 پرسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری متغیرها و برآورد پارامترهای الگوی لاجیت نیز از نرم افزار STATA16 استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد مولفه‌های ترجیح ریسک و ترجیح زمانی بر تغییر رفتار افراد جهت مشارکت در فعالیت‌بدنی تاثیرگذار می‌باشند و با افزایش میزان ترجیح ریسک و ترجیح زمانی افراد احتمال حضور آن‌ها در مراحل بالاتر تغییر رفتار (از مرحله پیش تامل به نگهداری) افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: به طورکلی پژوهش حاضر و یافته‌های حاصل از آن می‌تواند یک دیدگاه و رویکرد جدید به متولیان توسعه فعالیت‌های بدنی و ورزش در جامعه ارائه نماید تا با به کارگیری ابزارهای نوین (مولفه های اقتصاد رفتاری) به اهداف مورد نظر خود جهت گسترش و ترویج فعالیت‌های بدنی و دستیابی به اهداف سلامت در جامعه دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between time preferences and risk preferences with behavioral changes in participation in sports and physical activities

نویسندگان [English]

  • maziyar kalashi 1
  • hossein eydi 2
  • Homayoun Abbasi 2
  • behzad foroughi 3
1 Ph.D. Student of Sport Management Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor of Sport Management, I-Shou University, Kaohsiung, Taiwan
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship and effectiveness of time preferences and risk preferences with behavioral changes in participation in sports and physical activities
Methodology: The method used in the present study has been a generalized sequential logit model and the maximum straightening method has been used to estimate the coefficients of the parameters of this pattern. The required information has been collected in the form of a questionnaire, that the process of distribution and collection has been through two methods of distribution with the help of cyberspace and face to face. The sample size was calculated based on the estimation obtained from Cochran's formula and finally 373 questionnaires were used as the basis for statistical analysis. STATA(16) software has been used for statistical analysis of variables and estimation of Logit pattern parameters.
Results: The results showed that the economic components of risk preference and time preference have an effect on changing people's behavior to participate in physical activity and with increasing risk and time preference for individuals, increases the likelihood of their presence at higher levels of behavior change (from the Pre-contemplation stage to maintenance).
Conclusion: In general, the present study and its findings can provide a new perspective and approach custodians of the development of physical activities in society to use new tools (components of behavioral economics) to achieve their goals to expand and promote physical activity and achieve health goals in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Preference
  • Risk Preference
  • Sports Economics
  • Behavioral Economics
  • Behavioral Interventions