شناسایی پیشران‏های موثر بر آینده ورزش همگانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دپارتمان تربیت بدنی و علوم ورزشی، آموزشکده الزهرا(س) مشهد، دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی،ایران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیشرن‏ها ی موثر بر آینده ورزش همگانی ایران بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت بر اساس روش آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل چهل و یک نفر از خبرگان (یازده نفر از اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی با متوسط سنی چهل و شش سال که 9 سال سابقه فعالیت، علمی و عملی در ورزش همگانی داشتند؛ چهارده نفر از مدیران و کارشناسان معاونت ورزش همگانی وزرات ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش‏های همگانی با متوسط سنی چهل و یک سال بودند وشانزده نفر از آن‏ها پیشکسوتان ورزش همگانی متوسط سنی پنجاه و شش سال بودند؛ که پانزده سال سابقه فعالیت، عملی در ورزش همگانی کشور داشتند) ورزش‏های همگانی بودند که از آن‏ها مصاحبه های عمیق به صورت نیمه ساختار یافته انجام شد. در پایان داده ها توسط نرم افزار میک مک تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد عوامل کلیدی موثر بر آینده ورزش قهرمانی در 9 بخش یعنی؛ پیشران‏های بازاریابی و خلاقیت، پیشران های رویدادها، پیشرانه های مجریان ورزش همگانی پیشران‏های آموزشی، پیشران های تسهیلات، پیشران های سازمان ‏های مردم ‌نهاد (NGO)، پیشران های انگیزشی، پیشران های زیرساختی و پیشران های باورپذیری شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر می توان ادعا نمود فرصت های موجود در محیط سازمان به حدی موثر هستند که می‏توانند بسیاری از چالش های پیش رو را برطرف سازند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Indicator of the future of Iranian public sports

نویسندگان [English]

  • Nasrin Azizian Kohan 1
  • malihe sadat aghaee shahri 3
  • Maryam malaei Koohi 4
1 Associate Professor of sport management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Ph.D. Student in sport management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 department of physical education and sport since, Faculty of Alzahra, Khorasanrazavi branch, Technical and vocational university (tvu), Mashhad, Iran.
4 Department of Physical Education and Sports Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to identify the drivers that affect the future of Iranian public sports.
Methodology: The present study was applied in terms of purpose and in terms of nature based on futures, analytical and exploratory methods. The statistical population of the study included forty-one experts (eleven faculty members in the field of physical education with an average age of forty-six years who had 9 years of experience, scientific and practical in public sports; fourteen managers and experts of the Deputy of Public Sports The Ministry of Sports and Youth and the Federation of Public Sports had an average age of forty-one years, and sixteen of them were veterans of the average age of fifty-six years; who had fifteen years of experience in public sports in the country. Were interviews conducted in-depth semi-structured interviews.
Results: The results showed that the key factors affecting the future of championship sports in 9 sections, namely; The drivers of marketing and creativity, the drivers of events, the drivers of public sports, the drivers of training, the drivers of facilities, the drivers of NGOs, the drivers of motivation, the drivers of infrastructure, and the drivers of credibility were identified.
Conclusion: According to the results of the present study, it can be claimed that the opportunities in the organizational environment are so effective that they can solve many of the challenges ahead, so it is worthwhile for managers and public sports planners to Enough to take advantage of opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Sports
  • Futurology
  • Mick Mac
  • Sports Development