ارتباط تجانس ورزشکار و محصول در فرآیند صحه گذاری مصرف محصول ورزشی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (بررسی موردی فروشگاه های علی دایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران

4 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: صحه‌گذاری افراد مشهور یکی از تکنیک‌های تبلیغاتی شرکت‌ها برای ایجاد آگاهی و به دست آوردن پاسخ مطلوب در مورد محصولات و خدمات خود می‌باشد و تجانس ورزشکار با محصول به منظور سنجش هم خوانی شخص صحه گذار با محصول مربوط می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط تجانس ورزشکار و محصول با مصرف و خرید محصول ورزشی در فروشگاه‌های علی دایی در سطح استان تهران می‌باشد.
روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق تمامی مراجعه‌کنندگان به فروشگاه‌های موردنظر بودند که با توجه به نامحدود بودن جامعه، مطابق جدول مورگان 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌های از پرسشنامه رسولی( 1393) با روایی سازه قابل‌قبول و با ضریب آلفای کرونباخ 893/0 استفاده شد.
یافته‌ها: جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و همچنین رتبه میانگین استفاده گردید و پس از تأیید طبیعی بودن توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، مسئله اصلی تحقیق به‌وسیله روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین تجانس ورزشکار با محصول و مصرف محصول ورزشی وجود دارد. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که ابعاد تمایل به مصرف، مصرف رسانه ای، ارزش مضاعف و آشناییت با ورزشکار به‌درستی تبیین‌کننده مصرف محصول ورزشی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The congruity of athlete and product with the customer sports using in endorsement prosses by using structural equation modeling (case study Ali Daei stores)

نویسندگان [English]

  • omid jamshidi 1
  • syed nasrolah sajadi 2
  • zeinab anet 3
  • farokh kia 4
چکیده [English]

Objective: Celebrities endorsment techniques is desirable way of advertising to create awareness and obtain outgrowth about products and services, and congruity the athlete with the product is concerned in order to to measure compliance with the product. The aim of this study is to investigate the relationship between athlete and product congruity and goods purchase consumer in Ali Daeis shops in Tehran.
Methodology: Statistical population were All patients required to stores that according to the infinity of the community, matching to Morgan table, 384 were chosen as samples.
Results: For data analysis, descriptive statistics and also ranks average was used, Afterwards, the Kolmogorov-Smirnov test to confirm normal distribution of data, the research key issue by Amos structural equation modeling software was analyzed.
Conclusion: The results showed a significant positive relationship between congruity of athlete and product with the customer sports using. We can also conclude that the tendency to consumption, media consumption, added value and known athlete properly explain the consumption of sports products and influencing it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • congruity of athlete and product
  • customer sports using
  • endorsement
  • Ali Daei
  • structural equation modeling