طراحی الگوی توسعه حقوقی در ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 استاد دانشگاه گیلان-دانشکده تربیت بدنی

3 مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش طراحی الگوی توسعه حقوقی ورزش ایران بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان حقوق ورزشی شامل اساتید دانشگاه، متخصصان و کارشناسان حقوقی، مدیران سازمان‌های ورزشی اجرایی و دولتی، رؤسای کمیته انضباطی، رؤسای دادگاه عمومی و تمام کسانی تشکیل می‌دادند که در زمینه پژوهش‌های حقوق ورزشی فعالیت داشتند. نمونه آماری با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند (220 نفر). جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب‌نظران (9 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0/91) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS3-SPSS24 استفاده ‌شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ابعاد آموزش و توانمندسازی حقوقی در ورزش (677/0)، امور علمی و پژوهش حقوقی در ورزش (438/0)، فرهنگ حقوقی در ورزش (415/0) و نظارت و بازرسی حقوقی در ورزش (192/0) دارای اثر معنی‌داری بر توسعه حقوقی در ورزش بودند.
نتیجه‌گیری: ببه طور کلی، بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که توجه به عوامل آموزشی- علمی، سیستم اجرایی حقوقی، فرهنگ‌سازی و توانمندسازی نیروی متخصص انسانی می‌تواند به پیامدهای مطلوب توسعه‌ای حقوقی در ورزش بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the pattern for legal development of Iranian sports

نویسندگان [English]

  • maher ali hematinejad 2
  • noshin benar 3
2 Professor of Guilan University
3 Sport management, Faculty of physical education, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research was designing the pattern for the legal development of Iranian sports.
Methodology: The research in terms of applied purpose, is descriptive-correlation. Research statistical population are all sports law experts, including university professors, specialists and legal experts, managers of executive and governmental sports organizations, heads of disciplinary committees, heads of general courts and all those involved in sports law research. Statistical samples were selected using snowball method (220 people). For gathering data was used research-made questionnaire and content validity of questionnaire was confirmed by experts (n=9). Also, its reliability was estimated by Cronbach’s alpha test (0.91) and composite reliability. for analyze data and investigating model fitting has been used structural equation modeling in PLS3-SPSS24 software.
Results: The results indicated that the dimensions of education and legal empowerment in sports (0/677), scientific affairs and legal research in sports (0/438), legal culture in sports (0/415) and legal supervision and inspection in sports (0/192) Had a significant effect on legal development in sports.

Conclusion: Generally in, based on the model, it can be said that legal development in sports in Iran, relying on the legal system of exercise in sports and depending on the educational, scientific, cultural, and empowering factors of the human resources, it can lead to the desired consequences of legal development in sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Law
  • Sports Development
  • Legal Dimensions in Sports