طراحی مدل ساختاری تفسیری مدیریت تنوع ادارات کل تربیت‌بدنی دانشگاه‌های پیام‌نور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه اصفهان، دکترای تخصصی

3 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

4 استاد گروه مدیریت ورزشی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق طراحی مدل ساختاری تفسیری مدیریت تنوع ادارات کل تربیت‌بدنی دانشگاه‌های پیام‌نور ایران کشور بوده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری این پژوهش در بخش اول شامل پژوهش‌های موجود و قابل دسترس در پایگاه‌های علمی معتبر در زمینه مدیریت تنوع و در بخش دوم مدیران و کارکنان ادارات کل تربیت‌بدنی پیام‌نور کشور بوده است. نمونه‌گیری با روش هدفمند انجام‌شده است. شناسایی عوامل موردنظر با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن‌ها به کمک مدل‌سازی ساختاری تفسیری انجام‌شده است.
یافته‌ها: نتایج بیانگر آن بود که مدیریت تنوع می‌تواند در چهار سطح طبقه‌بندی شود بر این اساس که در سطح اول عوامل اجتماعی (قانون‌گذاری، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، در سطح دوم عوامل سازمانی (سیاست‌ها و رویه‌های مدیریت سازمانی)، در سطح سوم عوامل گروهی (چیدمان گروه کاری، ادغام تفاوت‌ها، برخورد عادلانه، ورود به تصمیم‌گیری) و سطح چهارم عوامل فردی (خصوصیات فردی، نگرانی هویتی، پذیرش استانداردهای عملکردی، خودکارآمدی، عدم تجانس کارکنان، هویت گروه کاری، انگیزه کاری درونی و بیرونی، نوآوری، اثربخشی و بهزیستی) قرارگرفته است.
نتیجه‌گیری: تنوع کارکنان در سطوح مختلف اجتماعی، سازمانی، گروهی و فردی باید توسط سیاست‌گذاران و مدیران منابع انسانی موردتوجه قرار گیرد و بر تأثیرات بالقوه مدیریت تنوع اثربخش تمرکز بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an interpretive structural model for managing the diversity of general education departments of Payam-e-Noor universities in Iran

نویسندگان [English]

  • mansoureh arzeshmand 1
  • Masoud Naderian jahromi 2
  • Ali mohamad safaneya 3
  • abolfazl farahani 4
1 sport manegment payam noor univrsity
2 PhD in esfahan University, Assistant Prof.
3 saiens research Tehran university
4 parafeser payam noor university
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to design an interpretive structural model for managing the diversity of general physical education departments of Payam-e-Noor universities in Iran.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and sequential (quantitative qualitative) in terms of method. The statistical population of this research in the first part includes existing and available researches in valid scientific databases in the field of diversity management and in the second part is the professors, managers and employees of Payam-e-Noor physical education departments. Sampling was done by purposive method. Identification of factors by meta-combination method and determination of relationships between them has been done by interpretive structural modeling.
Results: The results showed that diversity management can be classified into four levels and in this regard, social factors(legislation, social, economic and cultural status) are in the first level, organizational factors (organizational management policies and procedures) are in the second level, Group factors (working group arrangement, integration of differences, fair treatment, entry into decision-making) are in the third level and individual factors (individual characteristics, identity concern, acceptance of performance standards, self-efficacy, employee heterogeneity, working group identity, internal and external work motivation, Innovation, effectiveness and welfare) are in the fourth level.
Conclusion: Employee diversity at different social, organizational, group and individual levels should be considered by policy makers and human resource managers and more focus on the potential effects of effective diversity management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workgroup diversity
  • culture
  • diversity management
  • social identity