از اشتیاق کارآفرینانه و خلاقیت فناورانه دانش پژوهان تا تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 تربیت مدرس

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط ساختاری اشتیاق کارآفرینانه، خلاقیت فناورانه و ادراک تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی انجام شده است.
روش شناسی: پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی بود که در سال های 1398-1397در دانشگاه های شهر تهران مشغول به تحصیل بودند و بر اساس جدول مورگان، 385 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه ساختاریافته از نوع استاندارد بود. روایی این پرسشنامه‌ها با کمک نظرات اصلاحی اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه ورزش مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌ها از طریق تعیین ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده از نرم افزار SMART PLS 3 نشان داد که اشتیاق کارآفرینانه (همراه با ابعاد پنج گانه خود) و خلاقیت فناورانه هرکدام رابطه مستقیم و معناداری با ادراک تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دارند. ضمن آن که اشتیاق کارآفرینانه به عنوان عامل محرک خلاقیت فناورانه شناخته شد.
نتیجه گیری: دانشجویان علوم ورزشی لازم است هم راستایی متوازنی بین اهداف علمی و تجاری برقرار سازند و برای حرکت در مسیر تجاری سازی، از احساسات مثبت شدید و هویت بخش خویش در راستای تبدیل ایده ها (دانش) به پدیده های نوآورانه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From the Entrepreneurial Passion and Technological Creativity of Students to the Commercialization of Iranian Sport Sciences Researches

نویسندگان [English]

  • Amir Rahimi 1
  • Mohammad Ehsani 1
  • Marjan Saffari 2
  • Rasool Norouzi Seyed hossini 3
1 Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares
3 Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the structural relationship between entrepreneurial passion, technological creativity and the commercialization of sports science research.
Methodology: The present study is descriptive-survey and applied in terms of purpose. The statistical population consisted of postgraduate students of sports science who were studying in Tehran universities during the years 1398-1397; based on Morgan’s Table, 385 students were selected randomly. The validity of the questionnaires was assessed by the opinions of Sport Management professors and experts, and their reliability was confirmed by Cronbach’s alpha and composite reliability.
Results: The results obtained from SMART PLS 3 showed that entrepreneurial passion (along with its five dimensions) and technological creativity each had a direct and significant relationship with the commercialization perception of students' research achievements. At the same time, entrepreneurial passion was recognized as the driving force behind technological creativity.
Conclusion: Sport science students need to establish a balance between scientific and business goals and for moving on the path to commercialization, use their strong positive emotions and Identity Makers to transform their ideas (knowledge) into innovative phenomena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Commercialization
  • Sports Science
  • Entrepreneurial Passion
  • Technological Creativity
  • Students"