پارتی بازی در سازمان های ورزشی بر اساس نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی - دانشکده علوم ورزشی - گروه مدیریت ورزشی

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی ،دانشگاه رازی

3 دانشگاه آمریکایی در امارات (AUE)

چکیده

هدف: هدف بررسی پارتی‌بازی در سازمان‌های ورزشی بر اساس نظریه داده بنیاد بود.
روش‌شناسی: تحقیق کیفی و از نوع اکتشافی است.جامعه‌آماری اساتید دانشگاه،روساء و نایب روساء، کارشناسان،ورزشکاران، پیش‌کسوتان،خبرگان ورزشی و مربیان چهار فدراسیون کشتی،کاراته،کبدی و قایقرانی بود.حجم نمونه 21 نفر بود. ابزار اندازه‌گیری مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار یافته بود. تحلیل‌ داده‌ها با نرم افزارهای19spss و مکس کیودا 18 انجام شد.
یافته‌ها: پارتی‌بازی در سازمان‎های ورزشی کشور شامل 117 کد باز است که در شش مقوله اصلی شامل عوامل، علّی (شبکه سازی، عوامل فردی، عوامل سازمانی و ارتقای وجهه اجتماعی)، محوری (عدم توجه به منافع جمعی، تعلقات کارکنان و منفعت طلبی کارکنان)، زمینه‌ای (عوامل فرهنگی و اجتماعی، ضعف‌های ساختاری، ضعف‌های نظارتی و ضعف در قوانین و مقررات)، مداخله‌گر (عوامل سیاسی و مدنی، فشارهای داخلی و خارجی و انتظارات خویشاوندان و دوستان)، استراتژی‌ها (اصصلاحات سازمانی، اصلاح فرهنگ سازمانی، راهبردهای نظارتی و شفاف سازی به عنوان استراتژی برای کنترل، اداره و پاسخ به پدیده) و پیامدها (رشد عملکرد سازمانی، بهبود اوضاع اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مناسب در سازمان) جای می‌گیرد.
نتیجه‌گیری: عوامل علّی نقش بسزایی در بروز پارتی‌بازی دارند و باید تحت کنترل و نظارت سازمان‌های ورزشی قرار گیرند. عوامل مداخله‌گر و زمینه‌ای باید مورد توجه مدیران قرار گیرند.با استفاده از راهبردهای مناسب و شفاف سازی در رویه‌های اداری زمینه رشد سازمان‌های ورزشی فراهم می‌گردد.باید با ایجاد و آموزش فرهنگ‌سازی مبتنی بر شایسته سالاری از اقدام به پارتی‌بازی در سازمان‎های ورزشی جلوگیری به عمل آید و ترجیح منافع سازمانی به منافع فردی در بین کارکنان سازمان‎های ورزشی در اولویت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nepotism in sports organizations based on grounded theory

نویسندگان [English]

  • shirin zardoshtian 1
  • kambiz Felegari 2
  • Leonardo Mataruna 3
1 Department of sport management, Faculty of sport sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Master of Physical Education, Razi University
3 American University in the Emirates (AUE)
چکیده [English]

Objective:The purpose was Nepotism in sports organizations based on grounded theory.
Methodology:The study is qualitative and its design is exploratory.The statistical population consisted of university professors, chiefs and vice-presidents, experts, athletes, foremen, sports experts and coaches of four federations of wrestling,karate, kabadi and boating.The sample size was 21 individuals who continued to meet the interview saturation.The tools of the study were library studies and semi-structured in-depth interviews with experts. All analyzes were performed using SPSS 19 and Maxqda version 18 software.
Results:the Favoritism in the sporting organizations of the country consists of 117 open codes, which are divided into six main categories: causal,causative conditions (networking, individual factors, organizational factors and promotion of social image),pivotal (disregarding collective interests), Employee attachment and employee interest),Subjective (cultural and social factors, structural weaknesses, regulatory and regulatory weaknesses), interventionist (political and civil factors, internal and external pressures, and expectations of relatives and friends),Strategies (organizational reform, organizational culture reform, oversight and transparency strategies as strategies for controlling, managing and responding)and Consequences (growth of organizational performance, improve the economic situation and make appropriate decisions in the organization)takes place.
Conclusion:Causal factors play an important role in the occurrence of partisanship and should be controlled and supervised by sports organizations. Interventional and contextual factors should be considered by managers.Using appropriate strategies and transparency in administrative procedures provides the basis for the growth of sports organizations.In sports organizations, prevention should be done and the preference of organizational interests over individual interests should be given priority among the employees of sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Favoritism
  • sports organizations
  • Grounded Theory