شاخص‌ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر استعدادیابی والیبال ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد ساری

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف تحقیق شناسایی و روایی سنجی شاخصها و مؤلفه‌های اثرگذار بر استعدادیابی در والیبال ایران بود.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پراگماتیسم، رویکرد آمیخته، ماهیت اکتشافی- میدانی، استراتژی پدیدارشناسانه و پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه بود.
یافته‌ها: 328 کد اولیه شامل 15 مقوله اصلی و 45 مقوله محوری در خصوص عوامل اثرگذار بر استعدادیابی در والیبال ایران احصاء شد. ضریب پایایی بازکدینگ تحقیق کیفی 91/0 محاسبه شد. روایی ظاهری و محتوی در قالب فرم‌های CVR و CVR توسط اساتید خبره و روایی سازه ابزار تحقیق پس از انجام فرایند تحلیل عاملی اکتشافی مورد تائید قرار گرفت. برازش مدل با محاسبه SRMR برابر با 075/0 که نشان از برازش مطلوب مدل بود.
نتیجه‌گیری: آموزش و پروش (454/0)، آکادمی ها (536/0)، اصول و طراحی تمرین (235/0)، ارتباطات بین سازمانی (376/0)، امکانات و تجهیزات (480/0)، حمایت خانوادگی (441/0)، ستارگان و قهرمانان ملی (348/0)، عوامل ارزشی و نگرشی (432/0)، عوامل انگیزشی (489/0)، عوامل حقوقی (425/0)، عوامل هوشی و روانی (536/0)، فدراسیون والیبال(543/0)، فعالیت های منابع انسانی(442/0)، ویژگی های آنتروپومتریکی(474/0) به عنوان شاخصها و مؤلفه‌های اثرگذار بر استعدادیابی در والیبال ایران کشف و مورد روایی سنجی قرار گرفت. همگی دارای کیفیت بالا و متوسط رو به بالا با محاسبه Q2 گزارش شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators and components affecting Iranian volleyball talent identification (Exploration and validation with a mixed approach)

نویسندگان [English]

  • nasrin haghshenad 1
  • Mohammad Hami 2
  • Vahid Shojaei 3
  • mohsen bagherian 4
1 PhD Student in Sports Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Sport Management Department, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
3 Department of Sport Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
4 Department of sport management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to identify and validate the indicators and components affecting talent identification in Iranian volleyball.
Methodology: From the paradigm perspective, research was pragmatism, mixed approach, exploratory-field nature, phenomenological and survey strategy, and applied in terms of purpose. Data collection was in the form of in-depth and semi-structured interviews (qualitative section) and questionnaires.
Results: 328 initial codes including 15 main categories and 45 central categories regarding the factors affecting talent identification in Iranian volleyball were counted. The reliability coefficient of re-coding of qualitative research was calculated to be 0.91. External and content validity in the form of CVR and CVR forms were confirmed by expert professors and the validity of the structure of the research tool was performed after the exploratory factor analysis process. Model fit with SRMR calculation equal to 0.075 which showed the optimal fit of the model.
Conclusion: Education (0.454), Academies (0.536), Principles and Exercise Design (0.235), Inter-organizational Communication (0.376), Facilities and Equipment (0.480), Family Support (0.441), National Stars and Heroes (0.348), Agents Value and attitude (0.432), Motivational factors (0.489), Legal factors (0.425), Intelligence and psychological factors (0.536), Volleyball Federation (0.543), Human resource activities (0.442), Anthropometric characteristics (0.474) as indicators And components affecting talent identification in Iranian volleyball were discovered and validated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent identification
  • Exploration
  • Validation
  • Indicators and components
  • Main categories