تدوین مدل فضیلت سازمانی در سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

2 دانشگاه شاهرود

3 عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود

4 کرمانشاه- دانشگاه رازی-دانشکده تربیت بدنی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی مدل فضیلت سازمانی در سازمان‌های ورزشی بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی و با ماهیت اکتشافی بنیادی بود. از طریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد صاحب‌نظر، داده‌های تحقیق جمع‌آوری شد و بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد کلاسیک داده‌ها کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل شدند و درنهایت مدل زمینه‌ای بر اساس رویکرد کلاسیک گلیزر (1992) طراحی شد. روش ﺟﻤﻊ‌آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش‌های پیشین و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺎز بود. در جهت سنجش اعتبار، انتقال و تأییدپذیری، یافته‌های ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮای مشارکت‌کنندگان اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن‌ها ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن‌ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. روش مورداستفاده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون موضوعی که میانگین میزان توافق درون موضوعی 82/0 گزارش شد.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داد، با طبقه‌بندی 42 مفهوم به‌دست‌آمده، 13 مقوله فرعی شکل گرفت که در مرحله کدگذاری نظری در 4 مقوله اصلی عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عوامل شغلی طبقه‌بندی گردید.
نتیجه‌گیری: درنهایت، مشخص شد که می‌توان با الگوسازی این مدل نسبت به تعیین شاخص‌های ارتقا فضیلت سازمانی در سازمان‌های ورزشی اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing of Organizational Virtue Model in Sport Organizations

نویسندگان [English]

  • alireza nazari 1
  • reza andam 2
  • hasan bahrololoum 3
  • hossein eydi 4
1 Ph.D. Student of Sport Management
2 Shahrood University of Technology
3 Faculty member of Shahroud University
4 Kermanshah-Razi University-Faculty of Physical Education
چکیده [English]

Objective: The present study objective was developing of organizational virtue model in sport organizations.
Methodology: This research is an exploratory research with qualitative nature. The research data were collected with snowball sampling and based on in-depth and semi-structured interviews with 17 university professors and experts on organizational virtue. In order to analyze the data, Grounded Theory and systematic method was used and finally, the underlying model was designed based on the classic approach of Glazer (1992). The method of Gathering information was former preceding studies and In-depth and open interview. To measure validity, transferability, and verifiability, findings were presented to the participants and their opinions were applied. The method used for reliability was intra-subject agreement, the mean of intra-subject agreement 0.82 was reported.
Results: the results showed that by extrapolating the 42 resulted concepts, 13 sub concept were formed, which in the the theoretical coding stage, were divided into 4 main entries of organisational factors, individual factors, social factors and occupational factors.
Conclusion: Finally, This proposed model can be used to determine the indicators of promoting organizational virtue in sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Virtue
  • Sport Organizations
  • Model