ارائه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه صنعت ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای تحلیل سیستم توسعه صنعت ورزش ایران بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه افراد صاحب‌نظر در زمینه مدیریت و توسعه صنعت ورزش بود (مدیران، اساتید، صاحبان کسب وکار و متخصصان بازار ورزش). نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای نرم افزار اسمارت پی‌ال‌اس برآورد شد و با روش قضاوتی نمونه‌گیری گردید (234 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و مستخرج از فاز کیفی بود. روایی محتوایی ابزار توسط متخصصان (20 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و مدیران صنعت ورزش)، پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (88/0) و روایی سازه آن از طریق مدلسازی (شاخص‌های برازش) ارزیابی و تایید شد.
یافته‌ها: براساس مدل متغیرهای تعیین کننده توسعه صنعت ورزش شامل پنج سطح محیط و اکوسیستم (محیط بین المللی و محیط ملی)، بازیگران و نقش ها (ارکان ورزش و نظام راهبری)، پشتیبانی و ساختار (منابع و فرایندها)، تعامل و مشارکت (سطوح مشارکت ورزش و حوزه‌های صنعت ورزش) و پیامد (کارکرد و پایداری) به ترتیب در توالی هم به سوی توسعه پایدار قرار دارند. نتایج نشان داد که همه ابعاد متغیرهای اصلی به صورت معنی داری تبیین کننده آن‌ها هستند و همه روابط ترسیم شده بین این متغیرها معنی‌دار است.
نتیجه‌گیری: براساس مدل، جریان توسعه صنعت ورزش برپایه حمایت محیط داخلی و خارجی، ایفای نقش ارکان ورزش، قابلیت مدیریت راهبردی، تامین منابع و کارآمدسازی فرایندها، رشد مشارکت در صنعت ورزش و توسعه حوزه‌ها صورت می‌گیرد تا به توسعه پایدار ورزش منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for analyzing the development of Iranian sports industry system

نویسندگان [English]

  • salman sedigh 1
  • mehrali hemati nezhad 2
  • shahram shafiee 3
1 Ph.D. Student in Sport Management University of Guilan
2 Professor of Sport Management, University of guilan
3 Assistant Professor of Sport Management, University of guilan
چکیده [English]

Objective: The aim of this research was provide a model for analyzing the development of the Iranian sports industry system.
Methodology: The research method is descriptive-correlational. The statistical population included all experts in the field of sports industry management and development (managers, professors, business owners and sports market specialists). The statistical sample was estimated to be sufficient for smart pls software and were Sampling by Judgmental method (234 persons). The research tool was a questionnaire as researcher-made and excluded from the qualitative phase. Content validity of the tool by experts (20 sports management professors and sports industry managers), Reliability of Cronbach's alpha (0.88) and its construct validity through modeling (fitting indices) was evaluated and validated.
Based on the variables modeling the development of the sport industry, including five levels of environment and ecosystem (international environment and national environment), actors and roles (elements of sport and governance), support and structure (resources and processes), interaction and participation (levels of participation). Sport and the areas of the sport industry) and consequence (function and sustainability) are in the sequence of sustainable development, respectively. The results showed that all dimensions of the main variables were significant and all relationships between these variables were significant.
Based on the model, the development of the sports industry based on the support of the internal and external environment, playing the role of sports facilities, strategic management capabilities, resource supply and process efficiency, participation in the sports industry and development of the areas to lead to sustainable development of sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports market
  • Sports economics
  • Sports development
  • Developmental pattern