شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر برون‌رفت از درماندگی مالی باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای ایران مبتنی بر مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 خراسان رضوی - مشهد - دانشگاه فردوسی - دانشکده علوم ورزشی

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر برون‌رفت از درماندگی مالی باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای ایران مبتنی بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) بود.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی با ماهیت توصیفی ـ تحلیلی‌ می‌باشد و از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش ساختاری تفسیری انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه‌ بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و مسئولین ورزش کشور، اساتید و خبرگان دانشگاهی آشنا به فوتبال، بازیکنان و پیشکسوتان فوتبال تشکیل دادند که از این تعداد 65 نفر به شیوه هدفمند و گلوله‌برفی در هر بخش از پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد.
یافته‌ها: 69 شاخص موثر بر برون‌رفت از درماندگی مالی باشگاه‌های فوتبال ایران شناسایی شد، که در 7 بعد عوامل مدیریتی، عوامل زیرساختی، سرمایه انسانی، بازاریابی و تبلیغات، تکنولوژی و فناوری، عوامل حقوقی و عوامل ارتباطی و در 4 سطح قرار گرفتند که عوامل مدیریتی به عنوان سطح چهارم مدل که پایه‌ای‌ترین سطح و زیربنای مدل است، شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، ایجاد ثبات در مدیریت باشگاه، واگذاری باشگاه به بخش خصوصی، به کارگیری مدیران و متخصصان بازاریابی، ارتباط سازمان‌یافته با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی، تعامل با مدیران و متخصصان در باشگاه‌های موفق اروپایی و آشنایی با مسائل حقوقی باشگاه جهت خارج شدن از درماندگی مالی به باشگاه‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Classification of Factors Affecting the Exit of Financial Disadvantages of Iranian Professional Football Clubs Based on Interpretive Structural Modeling (ISM)

نویسندگان [English]

  • Reza Heydar 1
  • mohammad keshtidar 2
  • omar alizaie 3
1 P.hd student of sport management , ferdowsi university of mashhad
2 faculty of sport sciences; ferdowsi university of mashhad; mashhad; Iran.
3 Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study was to identify and classify the factors affecting the financial distress of Iranian professional football clubs based on interpretive structural modeling (ISM).
Methodology: This research is a qualitative research with descriptive-analytical nature and it is an applied research which was done through interpretive structural method. Data collection tools were library studies, interviews and questionnaires. The statistical population of the study consisted of all sport managers, professors and academic experts familiar with soccer, football players and pioneers of the country, 65 of whom were selected by purposeful and snowball method in each section of the study. Interpretive structural method (ISM) was also used for data analysis.
Results: 69 factors affecting the outflow of financial distress from Iranian football clubs were identified. They were classified into 7 dimensions: management, infrastructure, human capital, marketing and advertising, technology and technology, legal and communication factors and 4 levels. Management was identified as the fourth level of the model, the most basic and underlying model.
Conclusions: Finally, according to the results of the research, stabilizing club management, outsourcing the club to the private sector, employing managers and marketing experts, organized communication with internal and external scientific and research centers, interaction with managers and specialists in successful European clubs and Getting to know the legal issues of the club is recommended to get rid of financial distress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football clubs
  • Financial helplessness
  • Managerial factors
  • Human capital
  • Income generation