تحلیل محتوا و بررسی وضعیت مقالات چاپ شده در فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، توصیف و تحلیل‌محتوای مقالات نشریه مدیریت و توسعه ورزش دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی دانشگاه گیلان می‌باشد.
روش‌شناسی: جامعه پژوهش این مطالعه شامل 231 مقاله انتشار یافته در 20 شماره نشریه مذکور از ابتدا تا کنون می‌باشد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که روش پژوهش اکثر مقالات کمی و اکثر نویسندگان مقالات نیز استادیار و مرد بوده‌اند، بیشتر مقالات از منابع لاتین برای استناددهی استفاده نموده اند و هر مقاله به طور متوسط دارای 30 منبع می‌باشد و نزدیک به 60 درصد این منابع، مقالات می‌باشند . همچنین مدت زمان انتظار برای چاپ در صورت تایید از زمان دریافت مقاله نزدیک به 20 ماه می‌باشد، اکثر مقالات با هم‌پژوهی 3 نویسنده انجام شده و بیشتر به گرایش‌های بازاریابی ورزشی (23.81 درصد) ، برنامه‌ریزی راهبردی (19.48 درصد) و رفتار سازمانی (16.02 درصد) اختصاص یافته است. همچنین از نظروابستگی سازمانی بیشتر نویسندگان به ترتیب از دانشگاه گیلان (17.06 درصد)، دانشگاه های آزاد اسلامی (13.35 درصد) و دانشگاه های پیام‌نور (7.57 درصد) بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهداف نشریه، چاپ مقالات سطح کلان و مدیریت استراتژیک ورزش کشور باید نسبت به مقالات بازاریابی و رفتار سازمانی افزایش؛ و مدت انتظار چاپ مقاله کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis and review of the status of articles published in the Quarterly Journal of Sports Management and Development

نویسندگان [English]

  • Behnam Asheghi 1
  • Mehr Ali Hemati Nejhad 2
  • rahim ramzaninejad 2
1 PhD student in Sport Management, University of Guilan
2 Professor of Sports Management, University of Guilan
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to describe and analyze the content of the articles in the Journal of Sports Management and Development of the Faculty of Physical Education, University of Guilan.
Methodology: The research population of this study includes 231 articles published in 20 issues of the mentioned magazine from the beginning until now and the researchers examined the results through review and content analysis.
Results: The results showed that the research method of most articles was small and most of the authors of these articles were assistant professors and men, most of the articles used Latin sources for citation and each article has an average of 30 sources and about 60% of these sources. The total number of resources used in the articles is 6897, and the waiting period for printing, if approved, is about 20 months from the time of receiving the article, Most of the articles were written by 3 authors and most of the trends in sports marketing (23.81%) and strategic planning (19.48%) and organizational behavior (16.02%) were considered, respectively. Organizational dependence of most articles, Guilan University ( 17.06%), Azad University (13.35%) and Payam-e-Noor University (7.57%) were ranked first to third, respectively.
Conclusion: According to the goals of the publication, the printing of large-scale articles and the strategic management of the country's sports should be increased compared to the articles on marketing and organizational behavior, and the waiting period for printing articles should be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Sport Management
  • Sport Management and Development
  • Scientific-Research Articles