شناسایی عوامل اثرگذار برپیاده سازی مدیریت عملکرد در سازمان‏های ورزشی (فدراسیون ورزش دانش‏ آموزی و دفتر تربیت‏ بدنی و فعالیت‏های ورزشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر پیاده ‏سازی مدیریت عملکرد در سازمان‏های ورزشی (فدراسیون ورزش دانش آموزی و دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی) بود.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر نوع کیفی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان علمی-اجرایی و جامعه اطلاعاتی در حوزه مدیریت عملکرد بودند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند نمونه‏ گیری و نظرخواهی گردید (14 نفر). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‏ای نظام‏ مند و مصاحبه اکتشافی نیمه ‏ساختاریافته بود. روایی محتوایی و صوری فرم چارچوب مصاحبه از دیدگاه متخصصان و پایایی کدگذاری‏ ها از طریق روش پایایی بین دو کدگذار (86 درصد) مورد تایید قرار گرفت. از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و چارچوب‏ بندی مفهومی برای تحلیل یافته‏ ها استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج شامل 50 مولفه در کدگذاری باز بود که در 10 بعد و 4 عامل مهندسی سازمان، سرمایه دانشی-روانشناختی، زمینه ای و مدیریت عملکرد سازمانی طبقه بندی شدند.
نتیجه‌گیری: طراحی و اجرای دقیق و هدفمند نظام‏ های مرتبط با الگوی پیشنهادی در سطوح مختلف سازمان نیازمند توجه و اهتمام بیشتر مدیران در این زمینه می‏باشد و بررسی و مطالعه دقیق‏تری را به منظور انطباق و سازگاری با وضعیت سازمانی می‏طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of influencing factors on performance management implementation in sport organizations (Physical Education and Sports Activities Office and Students Sports Federation)

نویسندگان [English]

  • sahar soheili pishkenari
  • mehr ali hemati nejad
  • Mohammad Hasan Gholizade
university of guilan
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was the exploration of influencing factors on performance management implementation in sport organizations (Physical Education and Sports Activities Office and Students Sports Federation).
Methodology: This research carried out qualitatively using content analysis approach. Statistical population included scientific\executive as well as information society elites in performance managements realm. Statistical sample was sampled and interviewed adequately as well as purposefully based on theoretical saturation (14 subjects). Research instruments included a systematic library review and semi-structured exploratory interviews. Content and face validity of framework interview form from experts’ perspectives as well as programmer intra-rater reliability (86%) have been confirmed. For data analysis, three stage open, axial and selective coding and also, conceptual framing have been utilized.
Results: The outcomes consisting of 50 factors in open coding which divided into 10 dimensions and four factors including organizational engineering, knowledge and psychological capital, contextual and performance management.
Conclusion: An accurate and targeted implementation/execution of systems which are related to proposed patterns, in various organizational levels, require more attention and efforts from managers in this area. In addition, more thorough study in order to adapt to organizational situation is warranted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • student sports
  • organizational performance
  • sports organization