تبیین بهره وری باشگاه های خصوصی استان لرستان مبتنی بر تمایز خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هئیت علمی پیام نور استان لرستان

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان

3 گروه تربیت بدنی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

هدف: تبیین بهره‌وری باشگاه‌های خصوصی استان لرستان مبتنی بر تمایز خدمات بود.
روش تحقیق: روش پژوهش گرنددتئوری با رویکرد گلیزر می‌باشد. جامعه آماری صاحب‌نظران (اساتید مدیریت ورزشی) بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند و معیار اشباع نظری در این روش به تعداد مصاحبه‌ها پایان داد؛ نحوه گزینش نمونه در تکنیک نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله‌برفی/ شبکه‌ای بود.
یافته‌ها: در مرحله کدبندی باز 58 مفهوم استخراج شد. از بین این کدها زنجیره ارزش، شبکه ارزش و تحول سریع هر کدام با 9 فراوانی بیشترین میزان رجوع را به خود اختصاص دادند؛ در مرحله محوری 16 مقوله، دسترسی انحصاری، واسط مسلط، استاندارد اختصاصی، بازتعریف تجربه مشتری در ارتباط با باشگاه، یکپارچگی با مشتری، گستردگی افقی، هزینه پایین، تمایز، رسالت کسب‌وکار، دستورالعمل‌های اجرایی کسب‌وکار، ساختار صنعت، جایگاه رقابتی، اثربخشی، آماج‌یابی، نوآوری و دستورالعمل‌های اجرایی راهبردهای فرایندهای کسب‌وکار استخراج شد؛ در مرحله گزینشی 5 مقوله به نام‌های پایبندسازی به سیستم، راه‌حل جامع مشتریان، بهترین محصول، دستورالعمل‌های اجرایی و فرایندهای انطباقی استخراج شد.
نتیجه‌گیری: به منظور بهره‌وری باشگاه‌های ورزشی خصوصی توجه به موارد مانند ارائه بهترین محصول، راه‌حل جامع مشتریان، پایبندسازی به سیستم، دستورالعمل‌های اجرایی و فرایندهای انطباقی از اهمیت اجرایی بالایی برخوردار است که باید به‌طورجدی در راستای بهبود بهره‌وری این باشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Productivity of Private Clubs Based on Service Differentiation in Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • siroos jafari zafrabdi 1
  • Saeed Sadeghi Boroujerdi 2
  • reza saboonchi 3
1 Faculty of payam Noor Lorestan
2 Dept. of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University
3 Department of physical education borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of the research was explaining of productivity of private clubs in Lorestan province based on service differentiation.
Methodology: The research method was Grounded theory with Glaser approach. Statistical population was experts (professors of sport management). The purposeful sampling method and theoretical saturation criterion in this method ended the number of interviews: the sampling method in targeted sampling technique was snowball / network.
Results: 58 concepts were extracted during open coding. Of these codes, the value chain, network chain, and rapid transformation each had the highest number of referrals, with 16 categories at the central stage: 16 categories, exclusive access, dominant interfaces, proprietary standards, redefining customer experience with the club, integration Customer, horizontal alignment, low cost, differentiation, business mission, business executives, industry structure, competitive position, effectiveness, targeting, innovation, and executives business processes strategies extracted; Compliance Letters, Comprehensive Customer Solution, Best Product, Hand Executive procedures and adaptation processes were extracted.
Conclusion: In order to benefit the private sports clubs, attention to issues such as best product delivery, comprehensive customer solution, system adherence, implementation guidelines and adaptation processes is of high executive importance which should be considered particularly in order to improvement the productivity of these clubs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Service Differentiation
  • Sports Clubs
  • Lorestan Province