اثر نقشهای رسانه های اجتماعی بر مشارکت ورزشی با میانجی انواع قابلیتهای مشارکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل اثر نقشهای رسانه اجتماعی بر مشارکت ورزشی با میانجی انواع قابلیتهای مشارکتی است.
روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را شهروندان تهرانی شرکت کننده در رویدادهای ورزش همگانی 1396 شامل می شد. نمونه آماری براساس جدول مورگان 384 نفر برآورد گردید که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس طیف لیکرت بود. روایی و پایایی ابزارها براساس نظر متخصصان (15 نفر)، آلفای کرونباخ (0.89) و شاخصهای برازش مدل مطلوب ارزیابی شد. از نرم افزار مدلسازی smart pls برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شد.
نتایج: در بخش روابط مستقیم مشخص شد که نقش رسانه های اجتماعی به صورت مستقیم اثر مثبت و معنی داری بر نگرش ورزشی ، تعاملات ورزشی ، مصرف رسانه ای ورزشی و مشارکت ورزشی دارند. همچنین نگرش ورزشی، تعاملات ورزشی و مصرف رسانه ای ورزشی به صورت مستقیم اثر مثبت و معنی داری بر مشارکت ورزشی دارند. در بخش روابط غیر مستقیم آزمون سوبل تست نشان داد که نقشهای رسانه اجتماعی با نقش میانجی نگرش ورزشی، تعاملات ورزشی و مصرف رسانه ای ورزشی اثر مثبت و معنی داری دارد.
براساس یافته های به دست آمده، اثر غیر مستقیم رسانه (با میانجی نگرش، تعامل و مصرف) بسیار بیشتر از اثر مستقیم آن بر مشارکت ورزشی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the roles of social media on sport participation by mediating of participatory capabilities

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Razavi 1
  • Nima Majedi 1
  • Fariba Mohamadian 2
1 Department of Sport Management,Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Sport Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction:
The aim of the research is to the effect of the roles of social media on sport participation by mediating of participatory capabilities.
Methodology:
The methodology is correlative-descriptive. The statistical society is Tehran citizens who participate in the all sport events in 1396 year. The sample based on the Morgan table is 384 persons that are selected randomly. The main tool of the research includes 3 researcher made questionnaire, media roles, sport attitude and sport participation. Validity and reliability of tools based on the experts view, kronbach alpha and desired model measuring indexes were measured. Smart pls modeling software was used for analyzing and testing the hypothesis.
Results:
In direct relations, it was determined that the role of social media have a positive and meaningful impact on attitude of sports (0.333), sports interactions , sports media consumption and sports participation . Sports attitude, sport interactions and sports media consumption have a positive and significant effect on sports participation . In the indirect relation section, the Sobel Test examination showed that the role of social media with the mediating role of athletic attitude, sport interactions and sports media consumption have a positive and significant effect.
Conclusion:
Based on the findings we can say that the indirect impact of media is very much than its direct impact on sport participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Media
  • Sport for All
  • Sport Attitude
  • Sports Interaction
  • Tehran Citizens