ارائه چارچوبی برای تحلیل سیستم توسعه بسکتبال در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

3 استادیار علوم اجتماعی شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی مفهومی برای تحلیل سیستم توسعه بسکتبال در ایران بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران، مربیان و ...) و جامعه اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌، و ...) مربوط به بسکتبال بود. نمونه به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انتخاب و به روش نظری (قضاوتی) نمونه‌گیری شد (21 نفر و 56 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های اکتشافی بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد.
یافته‌ها: چارچوب پژوهش حاصل از کدگذاری شامل چهار سطح منظرها، عوامل، ابعاد و مولفه-های آن‌ها بود. منظرها و عوامل زیرمجموعه آن‌ها شامل سطح زمینه (تحولات و توسعه بین‌المللی، ویژگی ها و قابلیت‌ها، پیشینه و سابقه ملی، توسعه ملی ورزش)، قابلیت (مدیریت راهبردی و اجرایی، منابع فیزیکی و امکانات، مدیریت مالی و منابع اقتصادی، علمی و فناوری)، مشارکت (رویداد و مشارکت، مدیریت منابع انسانی متخصص، مدیریت استعداد و ورزشکاران، مدیریت ذینفعان بیرونی) و پیامد (توسعه پایدار بسکتبال) است. روابط بین عوامل در مدل مفهومی ترسیم گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a framework for analyze the basketball development system in Iran

نویسندگان [English]

  • shahrokh bahmaei 1
  • rahim ramani nezhad 2
  • hamidreza goharrostami 2
  • Hossein Moltafet 3
1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
2 university of guilan
3 Assistant Professor of Social Sciences, Shahid Chamran Ahwaz
چکیده [English]

Objective: The aim of this research was provide a framework for analyzing the basketball development system in Iran.
Methodology: The research method was qualitative research with systematic exploratory approach. The statistical population consisted of two sections of human society (managers, coaches ...) and information society (books, articles, documents, media, etc.) related to basketball. The sample was selected based on theoretical saturation and was sampled in a theoretical way (21 people and 56 documents). The research tool was a library study and exploratory interviews. The validity of the tool was evaluated and verified based on the legal and scientific evidence of the sample, the opinion of the experts, and the agreement between the codebook editors. A multi-stage coding method was used to analyze the data using a systematic approach.
Results: The research framework derived from coding included four levels of perspectives, factors, dimensions, and components of them. Their perspectives and factors include the background (international development and development, features and capabilities, background and national background, national development of sport), ability (strategic and executive management, physical resources and facilities, financial management and Economic, scientific and technological resources), participation (event and participation, expert human resource management, talent management and athlete management, external stakeholder management) and the consequence (sustainable development of basketball). Relationship between the factors in the conceptual model is drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Basketball
  • Exercise Development
  • Developmental Model
  • Qualitative Model