مدل پارادایمی مشارکت پناهندگان افغانستانی در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مشارکت پناهندگان افغانستانی در ورزش بود. روش‌شناسی: روش پژوهش در این تحقیق کیفی بود؛ همچنین با توجه به ماهیت تحقیق، رویکرد نظریه زمینه‌ای برای این مطالعه انتخاب گردید. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و گلوگه برفی و با رویکرد نمونه‌گیری همگون و در عین حال با رعایت حداکثر تنوع نمونه‌گیری انتخاب شدند. بر این اساس، ۱۸ نفر از ورزشکاران، مربیان افغانستانی و متخصصان این حوزه به عنوان نمونه در این تحقیق در نظر گرفته شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی،‌ از تاکتیک تحلیل محتوای پنهان استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده‌های پژوهش نیز مصاحبه بود. پس از پیاده سازی،‌ کدگذاری‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. یافته‌ها: پس از شناسایی کدهای اولیه و دسته-بندی آنان، ۷۳ مقوله فرعی و ۲۷ مقوله اصلی پدید آمد. مقولاتی از قبیل پذیرش در جامعه و وضعیت سلامتی در طبقه علی، سبک زندگی و وضعیت مدیریتی در طبقه زمینه‌ای، اقتصادی و فرهنگی در طبقه مداخله‌گر، تغییر نگرش و اصلاح قانون در طبقه راهبردها و موقلاتی از قبیل توسه سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگی در پیامدها قرار گرفت. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مسیر توسعه مشارکت ورزشی پناهندگان از مسیر قانون می‌گذرد، در صورتی که قوانین اصلاح شود و محدودیت‌ها کاهش یابد، دسترسی به فضاهای ورزشی و اجتماعات ورزشی افزایش خواهد یافت، آزادی برای انتخاب نوع و نحوه ورزش شکل خواهد گرفت و توسعه‌ی مشارکت تسهیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paradigm Model of Afghannistani Refugees’ Participation in Sport

نویسندگان [English]

  • Nasrollah sajjadi 2
  • Mehrzad Hamidi 2
  • Rasoul Sadeghi 2
2 University of Tehran
چکیده [English]

Aim: The purpose of pf this study was to design the participation model for Afghanistani refugees in sport. Methodology: This was qualitative research, and grounded theory was used considering the research nature. In this research, Subjects were chosen by using purposive and snowball sampling methods and a homogenous approach considering maximum diversity at the same time. Accordingly, 18 Afghan athletes, coaches, and sports experts were chosen as samples. To analyze qualitative data, latent content analysis was employed. The interview was conducted as a data collecting tool. After implementation, coding was performed within three steps, including open coding, axial coding, and selective coding. Findings: After identifying and classifying the primary codes, 73 subcategories and 27 core categories were obtained. Some categories such as acceptance in community and health status were placed in the causal class. Lifestyle and management situation were assigned to the contextual class, and socioeconomic factors were placed in intervening class. Attitude change and rule modification were assigned to strategies. Some categories such as social capital and cultural development were classified as consequences. Conclusion: it seems that the development path of sport participation of refugees is subject to the law so that if law and rules are modified and limitations are reduced there will be more access to sports spaces and communities. In this case, refugees will feel free in choosing the type and method of physical activity, and participation development will be facilitated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refugees sport
  • Afghanistan
  • Sport Participation
  • Diversity and Inclusion