سنجش عوامل موثر کنترل و پایش ریسک پروژه‌های تحقیقاتی ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، سنجش عوامل موثر بر کنترل و پایش ریسک پروژه‌های تحقیقاتی ورزشی بود.پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از نوع پیمایشی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهشگرانی است که در طرح‌های تحقیقاتی ورزشی مشارکت داشته‌اند و 65 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری این تحقیق با استفاده از پرسشنامه‌های کنترل و پایش ریسک، پرسشنامه کنترل کیفیت، پرسشنامه توسعه تیم، پرسشنامه توسعه توانمندی و پرسشنامه تحلیل ریسک است که روایی صوری و محتوایی این ابزارهای پژوهش مورد تأیید اساتید و خبرگان دانشگاهی قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی همچون جداول توزیع فراوانی و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی PLS) ) انجام شده است. تحلیل ریسک بر کنترل کیفیت با ضریب مسیر 593/0، تحلیل ریسک بر توسعه تیم با ضریب مسیر 613/0، تحلیل ریسک بر توسعه توانمندی با ضریب مسیر 623/0، کنترل و پایش ریسک بر تحلیل ریسک با ضریب مسیر 663/0 در پروژه‌های تحقیقاتی ورزشی تأثیرگذار است. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است مقدار GOF در این پژوهش، برابر با 0.256 است که نشان می‌دهد مدل پژوهش از برازش بالاتر از متوسط برخوردار است. درنهایت با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت در پروژه‌های تحقیقاتی نیاز به دید کل‌نگر و سیستمی به ریسک‌‌ها می‌باشد. همچنین نیاز است ریسک‌ها به تناسب زمان و هزینه اولویت‌بندی شوند و روش‌ مناسب پاسخگویی به هر ریسک قبل از پروژه ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

measuring the effective factors of controlling and monitoring the risk of sports research projects

نویسندگان [English]

  • habib honari 1
  • mohammad hosein Ghorbani 2
  • farzaneh mazloomi soveini 3
1 associate professor in Allameh Taataba'i university
2 Allameh Tabataba'i University
3 PhD in sport management - university of Allameh Tabatabaei
چکیده [English]

purpose of this study was measuring the effective factors of controlling and monitoring the risk of sports research projects. The present study was applied in terms of purpose and survey type based on structural equations. The statistical population of the study includes researchers who have participated in sports research projects and 65 people were selected by purposive and available sampling. The collection tools of this research are risk control and monitoring questionnaires, quality control questionnaire, team development questionnaire, competency development questionnaire and risk analysis questionnaire. The face and content validity of these research tools were approved by professors and academic experts. Data analysis was performed using descriptive statistical indicators such as frequency distribution tables and structural equation modeling with partial least squares approach (PLS).

Risk analysis on quality control with path coefficient of 0.593, risk analysis on team development with path coefficient of 0.613, risk analysis on capability development with path coefficient of 0.623, risk control and monitoring on risk analysis with path coefficient of 0.663 in Sports research projects are influential. The findings also indicate that the value of GOF in this study is equal to 0.256, which indicates that the research model has a higher than average fit. Finally, according to the research results, it can be said that in research projects, there is a need for a holistic and systematic view of risks. Risks also need to be prioritized in proportion to time and cost, and an appropriate pre-project response to each risk needs to be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk control and monitoring
  • Research projects
  • Risk analysis