تأثیر میزان اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک بر اثربخشی برنامه‌های استراتژیک از طریق رفتارهای سیاسی در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: اثربخشی برنامه­ریزی استراتژیک سازمان مرتبط با میزان پیاده سازی اهداف و نتایج کار می­باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر میزان اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک بر اثربخشی برنامه­های استراتژیک از طریق رفتارهای سیاسی در وزارت ورزش و جوانان بود.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ راهبردی کمی و به حیث مسیر اجرا همبستگی، به لحاظ گردآوری داده­ها میدانی و از نظر زمان آینده نگر می­باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند. حجم نمونه تعداد 370 نفر برآورد گردید و روش نمونه­گیری از نوع تصادفی ساده بود. جهت گردآوری داده­ها از پرسش­نامه و جهت تجزیه و تحلیل یافته­ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل یافته­ها نشان داد در یک مورد متغیرهای مستقل موجب اثریخشی برنامه­های استراتژیک و در مورد دیگر، این متغیرها موجب کاهش رفتار سیاسی می­شوند. همچنین مشخص شد که رفتار سیاسی تأثیرات منفی بر اثربخشی برنامه­های استراتژیک دارد.
نتیجه‌گیری: با استناد به یافته­های این تحقیق اثربخشی برنامه­های استراتژیک متأثر از رفتارهای سیاسی، اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of managers’ authority and strategic control level on the effectiveness of the strategic plans through political behaviors in ministry of sport and youth

نویسندگان [English]

  • abbas nateghnouri 1
  • salah naghshbandu 2
  • mohsen bagherian 3
1 MA of sport management at Islam Azad University of Tehran, Science and Research Branch, Iran
2 Assistance Professor of Sport Management, Dept. of Physical Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Assistance Professor of Sport Management, Dept. of Physical Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The literature of strategic management is clearly advocating and supporting the effectiveness of strategic plans. Because the effectiveness of the strategic planning of an organization is associated with the level of implementing the targets with task results. The purpose of this study was to examine the influenceof Managers’ authority and strategic control level on the effectiveness of the strategic plans through political behaviors in ministry of sport and youth.
Methodology: The present research is in terms of purpose an applicable research and in terms of strategic and quantitative as a correlation path, it is a field in terms of data collection and in terms of prospective time. The statistical society of the research was all employees of Ministry of Sport and Youth. The sample volume was estimated 370 people and the sampling method was simple stochastic. Questionnaire was used in order to collect the data and in order to analyze the findings, structural equation modeling was applied.
 Results: Analysis of the findings showed that in one case independent variables influence the strategic plans and in other cases, these factors reduce political behavior. It was also found that political behavior had a negative impact on the effectiveness of strategic plans.
Conclusion: Based on the findings of this research, the effectiveness of strategic plans is influenced by political behaviors, the discretion of managers, and the level of strategic control.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness of strategic plans
  • managers’ authority
  • political behaviors
  • control level