بررسی ارزش ویژه برند ورزشی در تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف: هدف اصلی در این مطالعه بررسی ارزش ویژه برند ورزشی در تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش‌شناسی: هدف تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی بود. محدوده مطالعاتی پژوهش، هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در استادیوم‌ های آزادی تهران، امام رضا(ع) مشهد، یادگار امام(ره) تبریز، نقش جهان اصفهان، غدیر اهواز بر روی باشگاه های فوتبال با توزیع جغرافیایی (منطقه ای) در لیگ برتر 97-96 انجام شد و پرسشنامه ها در این استادیوم ها توزیع گردید. روش نمونه گیری سهمیه ای – غیر احتمالی[1]بود. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 48 سوال بود، که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد تایید شد، و آلفای کرونباخ آن 927/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه گام به گام، آزمون  tتک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تاریخچه تیم و ستاره‌های باشگاه بیشترین اثرگذاری و مدیریت باشگاهها در پایین ترین سطح اثرگذاری در میان عوامل تاثیر گذار در ارزش ویژه برند از نگاه هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این تحقیق راهبردهای مختلف در خصوص توسعه ارزش ویژه برند، توانایی توسعه مناسب قدرت و اثربخشی برند را برای مدیران به‌منظور مدیریت بهتر و مؤثرتر برند تیم‌های تحت مدیریت شان ایجاد می‌نماید. به‌طور اخص، مدل پیشنهادی ارائه‌شده، چارچوبی روشن، دقیق و با جزئیات موردنیاز برای مدیران فراهم می‌آورد تا از آن طریق بتوانند تصمیمات راهبردی در حوزه مدیریتی و تصمیمات مربوط به برند باشگاه خود اتخاذ نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surrey the value of a sports brand in the clubs of the football Iranian Premier League

نویسندگان [English]

 • mojtaba ghorbany asiabar 1
 • mahdi naderi nasab 2
 • Ahmad RahChamani 3
1 phd student, Department of Physical Education and sport science, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 3Assisstant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Assisstant Professor,,Islamic Azad University Qazvin Branch
چکیده [English]

Purpose: The main objective of this study was to Surrey the value of a sports brand in the clubs of the football Iranian Premier League.
Methodology: The purpose of the research was applied and its method was descriptive-survey. The research area of ​​the fans of the Iranian Premier League Clubs at Azadi Stadium in Tehran, Imam Reza (AS) of Mashhad, Yadagh Imam (PBUH) of Tabriz, the role of Jahan of Isfahan, Ghadir of Ahwaz on football clubs with geographical distribution (regional) in Premier League 2018 was conducted and questionnaires were distributed at these stadiums. The quota-sampling method was Convenient Sampling. A researcher-made questionnaire consisted of 48 questions, whose face and content validity was confirmed by the professors of sports management and economics, and its Cronbach's alpha was 0.927 For data analysis, multiple stepwise regression, one-sample t-test and Friedman test were used.
Results: The results showed that team history and club stars have the most influence and management of the clubs at the lowest level of influence among the factors influencing the brand value of the fans in the Iranian Football League clubs.
Conclusion: Based on the findings of this research, various strategies for developing brand equity have created the ability to properly develop brand effectiveness and effectiveness for managers in order to better manage their brands' brand management. Specifically, the proposed model provides a clear, precise, and detailed guide for managers to make strategic decisions in the area of ​​management and decisions about their club brand.

کلیدواژه‌ها [English]

 • brand
 • brand equity
 • brand awareness
 • club
 • Aaker, D. A. (2004). Brand portfolio strategy: Creating relevance, differentiation, energy, leverage, and clarity. New York: The Free Press.
 • Badrinarayanan, V. A., Sierra, J. J., & Martin, K. M. (2015). A dual identification framework of online multiplayer video games: The case of massively multiplayer online role playing games (MMORPGs). Journal of Business Research, 68(5), 1045–1052.
 • Bagozzi, R. P., & Dholakia, U. M. (2006). Antecedents and purchase consequences of customer participation in small group brand communities. International Journal of Research in Marketing, 23(1), 45–61.
 • Bauer, H. H., Sauer, N. E., & Schmitt, P. (2005). Customer-based brand equity in the team sport industry: Operationalization and impact on the economic success of sport teams. European Journal of Marketing, 39(5/6), 496–513.
 • Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2003). Consumer-company identification: A framework for understanding consumers’ relationships with companies. Journal of Marketing, 67(2), 76–88.
 • Biscaia, R., Correia, A., Ross, S., Rosado, A., & Maroco, J. (2013). Spectator-based brand equity in professional soccer. Sport Marketing Quarterly, 22, 20–32.
 • Biscaia, R., Ross, S., Yoshida, M., Correia, A., Rosado, A., & Maroco, J. (2016). Investigating the role of fan club membership on perceptions of team brand equity in football. Sport Management Review, 19, 157–170.
 • Boyle, B. A., & Magnusson, P. (2007). Social identity and brand equity formation: A comparative study of collegiate sports fans. Journal of Sport Management, 21, 497–520.
 • Carlson, B. D., Donavan, D. T., & Cumiskey, K. J. (2009). Consumer-brand relationships in sport: Brand personality and identification. International Journal of Retail & Distribution Management, 37(4), 370–384.
 • He, H., Li, Y., & Harris, L. (2012). Social identity perspective on brand loyalty. Journal of Business Research, 65(5), 648–657.
 • Heere, B., Walker, M., Yoshida, M., Ko, Y. J., Jordan, J. S., & James, J. D. (2011). Brand community development through associated communities: Grounding community measurement within social identity theory. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(4), 407–422.
 • James, J. D., Breezeel, G. S., & Ross, S. (2001). A two-stage study of the reasons to begin and continue tailgating. Sport Marketing Quarterly, 10(4), 212–222.
 • Johnson, M. D., Herrmann, A., & Huber, F. (2006). The evolution of loyalty intentions. Journal of Marketing, 70(2), 122–132.
 • Karaosmanoglu, E., Bas, A., & Zhang, K. (2011). The role of the other customer effect in corporate marketing: Its impact on corporate image and consumercompany identification. European Journal of Marketing, 45(9/10), 1416–1445.
 • Katz, M., & Heere, B. (2016). New team: New fans: A longitudinal examination of team identification as a driver of university identification. Journal of Sport Management, 30, 135–148.
 • Keller, K. L. (2003). Brand synthesis: The multidimensionality of brand knowledge. Journal of Consumer Research, 29(4), 595–600.
 • Lam, S. K., Ahearne, M., Mullins, R., Hayati, B., & Schillewaert, N. (2013). Exploring the dynamics of antecedents to consumer-brand identification with a new brand. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(2), 234–252.
 • Liu, H., Kim, K. H., Choi, Y. K., Kim, S. J., & Peng, S. (2015). Sports sponsorship effects on customer equity: An Asian market application. International Journal of Advertising: The Review of Marketing Communications, 34(2), 307–326.
 • Lock, D. J., & Funk, D. C. (2016). The multiple in-group identity framework. Sport Management Review, 19(2), 85–96.
 • McDonald, H., & Karg, A. J. (2014). Managing co-creation in professional sports: The antecedents and consequences of ritualized spectator behavior. Sport Management Review, 17(3), 292–309.
 • Nam, J., Ekinci, Y., & Whyatt, G. (2011). Brand equity, brand loyalty and consumer satisfaction. Annals of Tourism Research, 38(3), 1009–1030.
 • Neale, L. (2009). The fan ritual scale and sports attendance. 2009 sport marketing association conference (SMA VII).
 • Nishio, T., Larke, R., van Heerde, H., & Melnyk, V. (2016). Analysing the motivations of Japanese international sports-fan tourists. European Sport Management Quarterly, 16(4), 487–501.
 • Mary, C. Murphya, C.S. Dweckb. (2016).Mindsets shape consumer behavior. Journal of Consumer Psychology.26(1). 127–136.
 • Ringle, C. M., Sven, W., & Alexander, W. (2005). SmartPLS 2.0. M3. Hamburg: SmartPLShttp://www.smartpls.de.
 • Ross, S. D., Russell, K. C., & Bang, H. (2008). An empirical assessment of spectator-based brand equity. Journal of Sport Management, 22, 322–337.
 • Ross, S. D., Walsh, P., & Maxwell, H. D. (2009). The impact of team identification on ice hockey brand associations. International Journal of Sport Management and Marketing, 5(1–2), 196–210.
 • Ross, S. D. (2006). A conceptual framework for understanding spectator-based brand equity. Journal of Sport Management, 20(1), 22–38.
 • Sainam, P., Balasubramanian, S., & Bayus, B. L. (2010). Consumer options: Theory and an empirical application to a sports market. Journal of Marketing Research, 47(3), 401–414.
 • Sirgy, M. J., Lee, D. J., Johar, J. S., & Tidwell, J. (2008). Effect of self-congruity with sponsorship on brand loyalty. Journal of Business Research, 61(10),1091–1097.
 • Steenkamp, J. B. E. M., Batra, R., & Alden, D. L. (2003). How perceived brand globalness creates brand value. Journal of International Business Studies, 34(1), 53– 65.
 • Stokburger-Sauer, N. E., & Teichmann, K. (2014). The relevance of consumer–brand identification in the team sport industry., Marketing Review St. Gallen, 2, 20–30.
 • Stokburger-Sauer, N., Ratneshwar, S., & Sen, S. (2012). Drivers of consumer?brand identification. International Journal of Research in Marketing, 29(4), 406– 418.
 • Swanson, S., & Kent, A. (2015). Fandom in the workplace: Multi-target identification in professional team sports. Journal of Sport Management, 29, 461–477. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1985). The social identity theory of intergroup behavior. Chicago: Nelson-Hall.
 • Ta-Wei, K. Winston, T. Lin. (2016). The relationship between perceived e-service
  quality and brand equity: A simultaneous equations system approach. Computers in
  Human Behavior. 57. 208–218
 • Theodorakis, N. D., Alexandris, K., Tsigilis, N., & Karvounis, S. (2013). Predicting spectators’ behavioural intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality. Sport Management Review, 16(1), 85–96.
 • Trail, G. T., & James, J. D. (2016). Seven deadly sins of manuscript writing: Reflections of two experienced reviewers. Journal of Global Sport Management,1(3– 4), 142–156.
 • Uhrich, S., & Benkenstein, M. (2012). Physical and social atmospheric effects in hedonic service consumption: Customers' roles at sporting events. The Service Industries Journal, 32(11), 1741–1757.
 • Underwood, R., Bond, E., & Baer, R. (2001). Building service brands via social identity: Lessons from the sports marketplace. Journal of Marketing Theory and Practice, 9(1), 1–13.
 • Watkins, B. (2014). Revisiting the social identity –brand equity model: An application to professional sports. Journal of Sport Management, 28, 471–480.
 • Wear, H., Heere, B., & Clopton, A. (2016). Are they wearing their pride on their sleeve?: Examining the impact of team and university identification upon brand equity. Sport Marketing Quarterly, 25, 79–89.