مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی استان‌های شمال غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه

2 1- استاد مدیریت ورزشی دانشگاه اورمیه

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی شمال­غرب کشورمی‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع مطالعات علی است که بصورت میدانی اجرا شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه فراحی (1392) و جامعه آماری 1267 نفر مدیران و کارکنان اماکن ورزشی استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بود. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد 350 تعیین شد. برای مدل‌سازی از تحلیل مسیر و نرم‌افزار SPSS22 و AMOS استفاده شد. در پایان این مرحله مدل مدیریت برند منابع انسانی در اماکن ورزشی شمال­غرب کشور تدوین شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش سیاست‌ها و اقدامات ذیل بر شکل گیری برند منابع انسانی تاثیرگذار است:  ارزش پیشنهادی استخدام، ارتباطات برند،  برند کارکنان، برند سازمان و محصولات.
نتیجه‌گیری: ارزش پیشنهادی استخدام، ارتباطات برند، برند کارکنان و برند سازمان و محصولات بر شکل‌گیری برند منابع انسانی تاثیرگذار است و مدیران اماکن ورزشی برای بهبود وضعیت مدیریتی خود باید به مولفه‌های مدیریت برند منابع انسانی توجه نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Human Resource Brand Management in Sports Facilities of Northwestern Provinces of the Country

نویسندگان [English]

  • Davood salehnia 1
  • Mirhasan SeyedAmeri 2
1 PhD student of Sport Management, Urmia University
2 Professor of Sport Management, Urmia University
چکیده [English]

Objective: The study aims to formulate the model of human resource brand management in sports facilities of northwest of the Iran.
Methodology: This study is considered applied regarding the purpose. The research method is descriptive and has been done as field study. The statistical society consists of all managers and staff of sports places, including halls, sport complexes, swimming pools, stadiums and etc. across the cities of East Azerbaijan, West Azerbaijan and Ardabil, which are 1267 people, according to the inquiry from the relevant support from the sports and youth organization of these provinces and physical education assistance of the Northwest of country. The sampling method of this research was randomized, categorical and the sample was determined 350 according to the Morgan table. In this research, a path analytic method was used to establish the model and review it. According to this analysis, a complied pattern was developed based on experimental data. All analyzes were performed using SPSS software (ver.22). Structural equations were used for modeling human resource brand management in Northwest sports places.
Results: According to the results of the research, the following policies and actions affect the formation of human resource branding. The proposed value of employment, brand communication, brand of staff, organization brand and products brand.
Conclusion: The managers of the sport facilities have to pay attention to the human resource brand management and its components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Human Resource Brand
  • Sports facilities