دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 15، پاییز 1397، صفحه 1-250 
1. طراحی مدل معادلات ساختاری تصویر تیم و هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش

صفحه 1-16

امیر منتظری؛ مهدی طالب پور؛ رضا اندام؛ انوشیروان کاظم نژاد


4. بررسی موانع بازدارنده توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان

صفحه 46-56

فاتح فرازیانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ احسان اله حسنی


5. تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی از دیدگاه تماشاگران

صفحه 58-68

مهدی خطیب زاده؛ هاشم کوزه چیان؛ افشار هنرور؛ حسین صادقی سقدل


6. تحلیل مسائل و مشکلات ورزشکاران کشتی چوخه

صفحه 70-86

قاسم مهرابی؛ حبیب هنری؛ محمد ابراهیم رزاقی


7. تحلیل رفتار خرید مصرف‌کننده نسبت به برندهای خارجی پوشاک ورزشی

صفحه 88-97

یاسر احمدی؛ زهراسادات میرزازاده؛ مرتضی عظیم زاده


8. بررسی همگرایی واردات گروه کالاهای ورزشی در ایران: رهیافت داده‌های تابلویی

صفحه 100-114

محمدرسول خدادای؛ سارا معصوم زاده؛ اکبر فریدفتحی؛ مریم فریدفتحی