دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1392 
3. عوامل بازدارنده و سوق‌دهندۀ گردشگری ورزشی

صفحه 85-95

مهرعلی همتی‌نژاد؛ اکبر میرزایی کالار؛ سید مهدی مدنی؛ فرهاد رحمانی‌نیا