مدل رسانه‏ های اجتماعی در توسعه ورزش همگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: با گسترش فناوری اطلاعات و ورود آن به زندگی مردم، نیازهای جدیدی از جمله توسعه ورزش در جامعه پدید آمده است؛ بنابراین هدف تحقیق، مدل رسانه‌های اجتماعی در توسعه ورزش همگانی است.
روش‌شناسی: این تحقیق به روش کیفی با رویکرد داده‌بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام گرفت. اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با جامعه آماری شامل 15 نفر از اساتید و صاحب‌نظران آگاه به موضوع تحقیق تا رسیدن به اشباع نظری به دست آمد. روش نمونه‌گیری غیرتصادفی و هدفمند است. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از روش‌های کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.
یافته‌ها: در نتیجه تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، 5 مقوله اصلی، 20 مقوله فرعی و 162 مفهوم یا کد باز شناسایی شد. عوامل علّی: (نیروی انسانی، کاربران، ورزشکاران و تعامل افراد)؛ عوامل زمینه‌ای: (پیشرفت فناوری، سهولت دسترسی، کثرت اطلاعات، پویایی، آزادی بیان و قیمت بهینه)؛ عوامل تأثیرگذار: (بازدارنده‌ها، فیلترینگ)، راهبردها: (مدیریت رسانه، معرفی ورزش‌های نوین، بهره‌گیری از فرصت‌ها، سرمایه‌گذاری، اقدامات فرهنگی - اجتماعی) و پیامدها (توسعه ورزش همگانی، مقبولیت رسانه‌های اجتماعی، مشارکت مردمی) معرفی شدند.
نتیجه‌گیری: با توجه به طراحی مدل این تحقیق، به‌نظر می‌رسد با اجرای الگوی تحقیق و بهره‌مندی از دستاوردهای آن می‌توان در توسعه ورزش همگانی از طریق رسانه‌های اجتماعی بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social media model in the development of sport for all

نویسندگان [English]

  • Jalil Pourzarnegar 1
  • Hossein Rajabi Noosh Abadi 2
  • Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi 3
1 PhD Candidate in Sport Management, University of Tehran, Kish International Campus, Kish, Iran
2 Assistant Professor in Sport Management, University of Tehran, Kish International Campus, Kish, Iran
3 Associate Professor in Sport Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: With the development of information technology and its entry into people's lives, new needs have emerged, including the development of sports in society; Therefore, the purpose of the research is the social media model in the development of sport for all.
Methodology: This research was conducted qualitatively with a data-based approach (Strauss & Corbin). Information was obtained through documentary studies and semi-structured interviews with the statistical population, including 15 professors and experts aware of the research topic until the theoretical saturation. The sampling method is non-random and purposeful. Open, axial and selective coding methods were used to analyze the data.
Results: As a result of data analysis, 5 main categories, 20 sub-categories and 162 open source concepts were identified. Causal factors: (manpower, users, athletes and people interaction); Underlying factors: (technological advancement, ease of access, abundance of information, dynamism, freedom of expression and optimal price); Influencing factors: (barriers, filtering), strategies: (media management, introduction of new sports, taking advantage of opportunities, investment, socio-cultural activities) and consequences (development of sport for all, social media acceptance, public participation) were introduced.
Conclusion: According to the model design of this research, it seems that by implementing the research model and benefiting from its achievements, it can be used in the development of sport for all through social media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Model"
  • "Social media"
  • "Development"
  • "Sport for all"
  • "Sports activities"