نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان علوم ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 1- دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده

هدف: هدف پژوهش نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان ورزش می‌باشد.
روش‌شناسی:روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. نحوه جمع‌آوری اطلاعات میدانی و در دوره زمانی سال 1397 الی 1398 است. جامعه آماری تحقیق را کلیه اساتید مدیریت ورزشی دارای مقالات مرتبط با موضوع، فعالان حوزه گردشگری و کارآفرینی ورزشی تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ای- خوشه‌ای انجام و تعداد 138 نفر بر اساس فرمول Q کوکران به عنوان نمونه‌های تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته 48 سوالی برگرفته از رساله اصفهانی(2009) است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 8 نفر از متخصصی این حوزه تایید و پایایی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. برای تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری به ترتیب از نرم‌افزارهایSPSS و Lisrel استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نقش گردشگری ورزشی را در اشتغال‌زایی فصلی و پاره‌وقت فارغ‌التحصیلان علوم ورزشی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تایید می‌ نماید، اما این نقش در اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم دائمی تایید نشد. توسعه گردشگری ورزشی به عبارتی ساخت کمپ ها و برگزاری رویدادهای ورزشی، بهینه سازی امکانات اسکان و حمل و نقل، ایجاد ساختار اداری منسجم و ... در اشتغال زایی جامعه آماری به طور مستقیم 35/0 و در کل 42/0 اثر دارد.
نتیجه‌گیری: توسعه صنعت گردشگری ورزشی بیشترین اثر را در اشتغال‌زایی موقت و فصلی فارغ التحصیلان علوم ورزشی دارد. لذا برای اشتغالزایی دائمی می بایستی راهکارهای دیگری همچون نقش این قشر در سلامت جامعه و ... مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of sports tourism development on job creation for sport sciences graduates in tehran city

نویسندگان [English]

  • reza saboonchi 1
  • mohsen abolghasempur 2
  • abbas shabani 3
1 Department of physical education borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 PhD Student in sports management, Islamic azad university, Boroujerd branch.Iran
3 Assistant professor of sports management, Islamic azad university, Roodehen branch.Iran
چکیده [English]

Objective:The purpose of this study is the role of sports tourism development on employment of sport sciences graduates.
Methodology:The method of the present research is descriptive-analytical in terms of the purpose of the type of applied research and how to collect information in the field and in the period from 1397 to 1398.The statistical population studied in this study consisted of all professors of sports management and tourism and entrepreneurship activists.The sampling method is stratified-cluster and 294 people were selected based on Cochran's formula as research samples Data collection tool was a questionnaire taken from Isfahani Thesis(2009) whose content validity was confirmed by 8 professors in the field of tourism and sports entrepreneurship and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method of 0.88. SPSS and Lisrel software were used to evaluate the confirmatory factor analysis,respectively.
Results:The results of confirmatory factor analysis showed that seasonal and part-time employment of sports science graduates can be directly and indirectly confirmed, but on the contrary,their direct and permanent and indirect and permanent employment can be confirmed in the approval model. It cannot be reported. The seasonal phenomenon of employment in the sports tourism industry,in addition to affecting the direct jobs of sports tourism, is also effective in indirect jobs related to the sports tourism industry.
Conclusion:the development of sports tourism industry leads to temporary and seasonal employment and due to the nature of this industry,the employment rate is permanently low,which confirms the results of the confirmatory factor analysis of the present research questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports tourism
  • job creation
  • sports graduates