توسعه مدل مفهومی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی با استفاده از تکنیک فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی ، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

4 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران

چکیده

هدف: شناسایی عوامل موثر مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی با تکنیک فرا ترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است.
روش‌شناسی: در پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل موثر بر مشارکت پایدار در ورزش دسته بندی شده است. براساس کدگذاری سه مرحله ای در نرم افزار MAXQDA این عوامل در 7 مقوله اصلی و 39 کد محوری تحلیل و دسته بندی شدند. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده بوسیله نرم افزار SPSS برابر با 0.940 بوده که در سطح توافق عالی قرار گرفته است
یافته‌ها: عوامل موثر مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی شامل؛ عنصر آگهی، روابط عمومی، صحه گذاری، تبلیغ، خرده فرهنگ، طبقة اجتماعی و ارزش و هنجارهای رفتاری می باشد.
نتیجه‌گیری: مشارکت پایدار ورزش دانشجویی نیازمند افرادی است که در این امر فعالیت دارند؛ بنابراین، افرادی باید جذب شوند که هم در برنامه ریزی و هم در سیاستگذاری ورزش دانشجویی نخبه باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of the conceptual model of sustainable participation in student sport using Meta-synthesis techniques

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Mohseni Chelak 1
  • Farshad Emami 2
  • Mohammad Hossein Ghorbani 3
  • Rasoul Tarighi 4
1 Islamic Azad University, Ayatollah Amoli
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Ayatollah Amoli
3 Assistant Professor of Physical Education and Sport Sciences Research Institute
4 Assistant Professor of Sports Management group, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shomal University, Amol, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Objective: To identify the effective factors in sustainable participation in student sport with a compound technique of various types of study methods.
Methodology: Based on a three-step encoding in MAXQDA software, these factors were analyzed and into 7 categories and 39 axial codes. The Kappa method was used to measure the reliability and quality control of the present study. The coefficient of Kappa calculated by SPSS software is 0.940 which is located at the level of excellent agreement
Results: The effective factors in sustainable participation in student sports include; the element of the ad, public relations, verification, propaganda, subculture, social class, and behavioral norms and norms.
Conclusion: Having the spirit of participation is one of the factors that have an important effect on interactions and collective actions. Student sports participation requires people who are active in this Therefore, people should be attracted to both planning and elite student sports policies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-synthesis techniques
  • Public Relations
  • Verification
  • Sustainable Participation
  • Student Sports