ارائه مدل تأثیر خط‌مشی‌گذاری بر توسعه گردشگری ورزشی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه مازندران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه. دانشکده علوم ورزشی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل تأثیر خط‌مشی‌گذاری بر توسعه گردشگری ورزشی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی می‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش، مدیران و متخصصین ورزشی، کارآفرینان و کارگزاران گردشگری شمال‌غرب کشور بودند. حجم نمونه‌ی آماری 220 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری، احتمالی پیچیده از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود. داده‌ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و AMOS تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، خط‌مشی‌گذاری بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی، بر گرایش کارآفرینانه، و بر بازارگرایی، و گرایش کارآفرینانه بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی تأثیر‌ مثبت و معنی‌داری دارند. هم‌چنین شاخص‌های برازش مدل، همگی مطلوب و نشان‌دهنده‌ی تأیید مدل پژوهش است.
نتیجه‌گیری: خط‌مشی‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری مستلزم شناسایی انگیزه‌ها و تقاضاهای گردشگران از طریق بازاریابی است. گرایش کارآفرینانه متولیان گردشگری ورزشی برای از بین بردن موانع گردشگری و برنامه‌ریزی جامع، می‌تواند تنوع محیط‌های تفریحی و سیاحتی را برای منطقه و کشور فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of policy making impact on the development of sports tourism with the mediating role of entrepreneurial orientation and market orientation

نویسندگان [English]

  • houriyeh dehghanpouri 1
  • khadijeh lotfi Yamchi 2
  • roghayeh sarlab 3
1 Assistant Professor and faculty member, Shahrood University of Technology
2 Ph.D student of Sport Management, University of Mazandaran,
3 Assistant Professor of Sport Management, Urmia University,   Faculty of Sport Sciences
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper is to provide a model of policy making impact on the development of sports tourism with the mediating role of entrepreneurial orientation and market orientation.
Methodology: This research is practical and it is descriptive-analytical and it has been done by survey method. The statistical population of this study was managers and sports experts, entrepreneurs and tourism agents in the Northwest of the country. The statistical sample size was estimated at 220 people. The sampling method was a probability sampling of the Multi-stage cluster type. The data collection tool was a questionnaire. Data were analyzed by structural equation modeling using SPSS and AMOS software.
Results: The outcomes reveal that policy-making has a positive and significant effect on the development of sports tourism, entrepreneurial orientation, and market orientation. The Entrepreneurial tendencies have a positive and significant effect on the development of sports tourism. Also the model parameters, all are desirable and indicates the approval of the research model.
Conclusion: Policy making, planning and tourism development requires identifying the motivations and demands of tourists through marketing. Entrepreneurial orientation in sports tourism authorities in order to remove obstacles to tourism and comprehensive planning can provide a variety of recreational and tourist environments for the region and the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy making
  • Sport tourism
  • Entrepreneurial orientation
  • Market orientation