تدوین الگوی مفهومی توسعه ورزش کارگری کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی - ص پ ۱۴۳۸

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد قزوین

3 دانشگاه ازاد اسلامی قزوین

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش کارگری در ایران بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران، اساتید، مربیان، و ...) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها، و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (18 نفر و 53 نسخه). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های اکتشافی چارچوب‌دار بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری چندمرحله-ای و رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد.
یافته‌ها: مدل مفهومی شامل شش سطح متوالی بود: سطح زمینه (حامیان اجتماعی و ظرفیت­های محیطی)، سطح ساختار (نهادهای متولی، قابلیت راهبردی اجرایی و تقسیم کار میان بخشی و فرابخشی)، سطح قابلیت (نوآوری و تنوع‌بخشی ، سیستم دانش و فناوری، تأمین و مدیریت منابع انسانی، تأمین و مدیریت منابع فیزیکی و تأمین و مدیریت منابع مالی در ورزش کارگری)، سطح فرایند (رویدادهای ورزشی، نیازسنجی ورزشی، فرهنگسازی ورزش، آموزش همگانی ورزش و خدمات ورزشی به کارگران)، سطح عملکرد (قابلیت ورزشی، دستاورد ورزشی و مشارکت ورزشی کارگران) و سطح پیامد (توسعه پایدار ورزش کارگری).
نتیجه‌گیری: براین اساس می‌توان گفت که توسعه ورزش کارگری در بستر عوامل زمینه‌ای، از طریق کارآمدسازی ساختاری، ارتقا و بکارگیری قابلیت‌ها، یکپارچه‌سازی فرایندها و اثربخش‌سازی عملکرد منجر به توسعه پایدار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Model for the Development of Worker Sport in Iran

نویسندگان [English]

  • rahim ramzaninejad 1
  • Mehdi Naderi Nasab 3
1 Guilan University
3 Islamic Azad University, Qazvin,
چکیده [English]

Objective: The aim of this research was developing a Conceptual Model for the Development of Worker Sport in Iran.
Methodology: The research method was qualitative research with systematic exploratory approach. The statistical population consisted of two sections of human resources (managers, professors, educators, etc.) and information resources (books, articles, documents, media, etc.). The sample was selected based on theoretical saturation and was sampled in a theoretical way (18 people and 53 documents). The research tool was a library study and exploratory interviews. The validity of the tool was evaluated and verified based on the legal and scientific evidence of the sample, the opinion of the experts, and the agreement between the codebook editors. A multi-stage coding method was used to analyze the data using a systematic approach.
Results: The conceptual model consisted of six consecutive levels: context level (social supporters and environmental capacities), structure level (trustee institutions, strategic executive capability, and division of work between sectors and cross-sector), capability level (innovation and diversification, knowledge and technology system, Human Resource Management, Physical Resource Management and Financing in Worker Sport), Process Level (Sporting Events, Sport Needs Assessment, Sport Cultivation, General Sport Training and Sport Services to Workers), Performance Level (Sport Ability, Sport Achievement and Worker Sport Participation) and Outcome Level (Sustainable Development of Worker Sport).
Conclusion: On this basis we can say that Development of worker sport in the context of contextual factors, Through structural improvement, Upgrading and deploying capabilities, Process Integration and performance effectiveness Leads to sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • واژه‌های کلیدی: مدیریت راهبردی
  • توسعه ورزش
  • الگوی توسعه
  • ورزش کارگران