بررسی پاسخ‌های عصبی روانشناختی به راهبرد صحه‌گذاری و تخفیف در محصولات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: بازاریابی عصبی دانشی است که می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های ناخودآگاه انسان را مورد بررسی قرار دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی پاسخ‌های عصبی روانشناختی مصرف-کنندگان نسبت به راهبرد صحه‌گذاری و تخفیف در محصولات ورزشی بود.
روش‌شناسی: تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و به صورت نیمه تجربی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق دانشجویان رشته تربیت‌بدنی در محدوده سنی 25 تا 35 سال بودند که تعداد 40 نفر داوطلب (20 زن و 20 مرد) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تهیه ابزار تحقیق تصاویر متناسب با دو استراتژی صحه‌گذاری و تخفیف تهیه و روایی تصاویر توسط 10 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید شد. از دستگاه الکتروآنسفالوگرافی Enobio، 20 کاناله برای ثبت امواج و شکل‌های خودارزیابی برای سنجش انگیختگی و لذت استفاده شد. با نگرش به نقش لوب فرونتال در توجه، موج آلفا و بتا در این ناحیه از مغز توسط کانال‌های F3، F4 و FZ بررسی شد. به منظور استخراج داده‌ها از نرم‌افزار Matlab 2013 b و برای تجزیه‌وتحلیل دادها از روش-های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و یومن ویتنی با نرم‌افزار spss 22 استفاده شد.
نتایج نشان داد که میزان تغییرات امواج آلفا و بتا در راهبرد صحه‌گذاری کمتر از راهبرد تخفیف است و این راهبرد درگیری بیشتری در ناحیه فرونتال مغزی که مرتبط با توجه است، ایجاد می‌کند.
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر بیشتر راهبرد صحه‌گذاری بر پاسخ‌های عصبی روانشناختی مصرف-کننده‌گان در مقایسه با راهبرد تخفیف، می‌توان به وسیله آن زمینه ترغیب بیشتر مصرف‌کنندگان به استفاده از محصولات ورزشی را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Neuro – Physiological Responses of Consumer on the Endorsement and Discount Strategies in Sports Products

نویسندگان [English]

  • ali ghaedi 1
  • behzad izadi 1
  • Mohammadreza Ghasemian 2
1 university of kurdistan
2 Assistant professor, Faculty of physical education and sport sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the neuro – physiological responses of consumer to the Endorsement and discount strategies in sports products.
Methodology: The research in terms of purpose was an applied and In terms of the methodology was a Semi-experimental research. The statistical population of the study was 25-35 years old physical education students and the sample was 40 volunteers (20 men and 20 women). In order to provide research tool, images were adapted by two research strategies (endorsement and discount). Validity of images was confirmed by 10 sports marketing experts. Enobio electroencephalography device, 20 channels made in Spain, was used to record the waves. A self-assessment manikin was used to measure participant’s pleasure and arousal. By considering the role of the frontal lobe in attention, the alpha and beta waves in this area of the brain were examined by F3, F4 and FZ channels. Data were analyzed by using of SPSS 22, Matlab 2013 b and descriptive statistics and inferential statistics including Friedman test and logistic regression.
Result: The results showed that the changes of alpha and beta waves in the Endorsement strategy were lower than the discount strategy. This strategy involves the brain in frontal lobe greater than the discount strategy.
Conclusion: Due to the greater effect of the endorsement strategy than the discount strategy on the neuropsychological responses of consumers, it can be used to more encourage consumers to use sports products.
Keywords: Endorsement, discount, Neuromarketing, pleasure, Arousal

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endorsement
  • discount
  • Neuromarketing
  • pleasure
  • Arousal