نویسنده = قاسم زاده، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 248-261

محسن شیرمحمدزاده؛ سید محمد کاشف؛ میرحسن سیدعامری؛ ابوالفضل قاسم زاده