نویسنده = شعبانی بهار، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل معادلات ساختاری تفکر راهبردی و چابکی سازمانی در فدراسیون های منتخب ورزشی

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 52-65

10.22124/jsmd.2018.2970

غلامرضا شعبانی بهار؛ حمید رضا مقصودی؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری