نویسنده = احمد موتاب
تبیین ورزش زورخانه‌ای از منظر نظریه سلامت اجتماعی کییز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.19966.2579

وجیهه جوانی؛ احمد موتاب؛ ابوعلی ودادهیر