نویسنده = لطفی‌نژاد، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی معیارهای تصمیم گیری حامیان مالی از تیم های ورزشی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 103-118

حامد رشیدزاده؛ فهیمه لطفی‌نژاد؛ علی حجتی؛ حسین وحیدی